ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2020 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 18. 08 цаг 03 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2020 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 38.2 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 37.6 мянга, ажилгүй хүн 0.6 мянга боллоо. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 18.5 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2020 оны 4 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 67.4 хувь (улсын дундаж 57.0%) болж өмнөх улирлаас 3.9 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 7.9 пунктээр тус бүр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.6 хувь (улсын дундаж 7.6%) болж өмнөх улирлаас 3.3 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 2.2 пунктээр тус бүр буурлаа. Аймгийн хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтыг үнэлэх дөрвөн үзүүлэлтийг 2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар авч үзэхэд хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин 5.2 хувьтай, ажилгүйдлийн түвшин 0.6 хувьтай, цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдлийн нэгдсэн түвшин 2.0 хувьтай, ажилгүй хүн болон боломжит ажиллах хүчний нэгдсэн түвшин 4.9 хувьтай гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2020 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 17. 11 цаг 20 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 14.3 (1.3%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 95.3, сумын төв 87.8, хөдөө 77.3 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.5, сумын төв 4.2, хөдөө 2.4 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.2, сумын төв 8.0, хөдөө 20.3 хувийг тус бүр эзлэв. Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 16.4 (1.4%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 65.1 (5.3%) мянган төгрөгөөр буурчээ. 2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт зарлагын бүтэцэд мөнгөн зарлага аймгийн төв 95.8, сумын төв 88.4, хөдөө 79.3 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.1, сумын төв 4.0, хөдөө 2.2 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.1, сумын төв 7.6, хөдөө 18.5 хувийг тус бүр эзэлжээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГО-ТӨВ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ДҮН

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 16. 03 цаг 49 минут
Энэхүү нэгдсэн дүнгийн ном нь 12 бүлэг, тооллогын нэгдсэн үр дүнгийн гол гол үзүүлэлтийг хамарсан хавсралтаас бүрдэнэ. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын онцлог, удирдлагын тухай 1 дүгээр бүлэгт тусгасан. Хүн амын тоо, өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, иргэний харьяалал, үндэс угсаа, шашин, суурьшил, нягтрал, хотжилт зэрэг хүн ам зүйн гол үзүүлэлтийг 2-4 дүгээр бүлэгт, хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөн, боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг, өрх, гэр бүлийн байдал, гар утас, интернэт хэрэглэгчид, эдийн засгийн идэвх, гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн талаарх мэдээллийг тус бүрд нь бүлэг болгосноос гадна тооллогод шинэ аргачлалаар тусгасан үйлдлийн чадварын хүндрэл болон Байшин, орон сууцны тооллогын мэдээллийг бүлэг болгож оруулав. Хүн ам, орон сууцны тооллогын мэдээллийг хөгжлийн төлөө үр ашигтай хэрэгсэл болгон ашиглахыг Та бүхэнд уриалж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 02. 02 цаг 00 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2021 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэлэлцэн баталлаа. Шинэчилсэн тооцооллоор хүн амын амьжиргааны доод түвшин Улаанбаатар хотод 238 700 төг, Хангайн бүсэд 213 800 төг, Баруун бүсэд 212 600 төг, Зүүн бүсэд 210 300 төг, Төвийн бүсэд 207 400 төгрөг байна. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хөдөлмөрийн хөлс, нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийн хэмжээг тогтоох, төрөөс иргэдэд эд, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхэд жишиг үзүүлэлт болгон хэрэглэдэг.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 13. 10 цаг 01 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2020 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 887.5 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 91.6 мянган толгой буюу 1.2 хувиар буурлаа. 2020 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 47 толгой буюу 1.3 хувиар, үхэр 8.2 мянган толгой буюу 2.3 хувиар тус тус өсөж харин адуу 6.7 мянган толгой буюу 1.8 хувиар, хонь 79.4 мянган толгой буюу 3.0 хувиар, ямаа 13.8 мянган толгой буюу 0.8 хувиар тус тус буурлаа. 16 сумын малын тоо өмнөх оноос 40495-641 толгойгоор буюу 16.9-0.3 хувиар тус бүр өсөж, харин 11 сумын мал тоо өмнөх оноос 58515-99 толгойгоор буюу 16.9-0.1 хувиар тус бүр буурлаа. Заамар, Батсүмбэр, Баянчандмань сумдын мал 5 төрөл дээр өслөө.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн мал тооллогын комисс хуралдлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 18. 09 цаг 59 минут
Хурлын эхэнд Аймгийн ЗДТГ-ын дарга С.Магнайбаяр 2020 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худаг, тэжээлийн тооллогод хяналт тавьж, дэмжин туслах ажлын удирдамжийг танилцууллаа. Статистикийн хэлтсийн дарга Ж.Отгончулуун аймгийн мал тооллогын комиссын гишүүдэд мэдээлэл хийж тооллогын товын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, ялангуяа бод малыг тооллогод бүрэн хамруулж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх, тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогоос орхигдуулахгүй байх, тооллогын багийн ажлын хариуцлага зэрэгт хяналт тавин ажиллаж, холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч, гарч буй алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллах талаар заавар чиглэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 15. 09 цаг 18 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 974,9 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 294.2 мянган төгрөг буюу 23.2 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 985.9 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 20.1 мянган төгрөгөөр бага буюу 965.8 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 678.8 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 909.0 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 983.1 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1102.4 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 1239,8 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогыг 12 дугаар сарын 15-25-ны хооронд зохион байгуулна.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 14. 11 цаг 08 минут
Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн 208 дугаар тогтоолоор мал, тэжээвэр амьтдын 2020 оны жилийн эцсийн тооллогын товыг шинэчилж, энэ оны 12 дугаар сард багтаан зохион байгуулах чиглэл өгсөн. Үүнтэй уялдуулан аймгийн удирдлагууд 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэр гаргалаа. Мал тооллого нь малчдын нийгмийн асуудлыг шийдэх, сүү, ноос, ноолуурын урамшуулал олгох, малчид арилжааны банкнаас хэрэглээний зээл авахад нотолгоо болгон ашиглаж буй суурь мэдээлэл учир тооллогыг маш сайн чанартай тоолох шаардлагатай. МАЛЧИД ИРГЭД ТА БҮХЭН МАЛ ТООЛЛОГЫН ҮЕЭР МАЛАА ХУРААЖ ХОТОНДОО БАЙЛГАН НҮДЭЭР ҮЗЭЖ ТООЛОХ БОЛОМЖООР ХАНГАН ТООЛЛОГОДОО ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо