2020 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 13. 10 цаг 01 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2020 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 887.5 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 91.6 мянган толгой буюу 1.2 хувиар буурлаа. 2020 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 47 толгой буюу 1.3 хувиар, үхэр 8.2 мянган толгой буюу 2.3 хувиар тус тус өсөж харин адуу 6.7 мянган толгой буюу 1.8 хувиар, хонь 79.4 мянган толгой буюу 3.0 хувиар, ямаа 13.8 мянган толгой буюу 0.8 хувиар тус тус буурлаа. 16 сумын малын тоо өмнөх оноос 40495-641 толгойгоор буюу 16.9-0.3 хувиар тус бүр өсөж, харин 11 сумын мал тоо өмнөх оноос 58515-99 толгойгоор буюу 16.9-0.1 хувиар тус бүр буурлаа. Заамар, Батсүмбэр, Баянчандмань сумдын мал 5 төрөл дээр өслөө.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн мал тооллогын комисс хуралдлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 18. 09 цаг 59 минут
Хурлын эхэнд Аймгийн ЗДТГ-ын дарга С.Магнайбаяр 2020 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худаг, тэжээлийн тооллогод хяналт тавьж, дэмжин туслах ажлын удирдамжийг танилцууллаа. Статистикийн хэлтсийн дарга Ж.Отгончулуун аймгийн мал тооллогын комиссын гишүүдэд мэдээлэл хийж тооллогын товын хугацаанд сумдын мал тооллогын ажлын бэлтгэл зохион байгуулалт, ялангуяа бод малыг тооллогод бүрэн хамруулж байгаа эсэх, өрх нэг бүрийн малыг биечлэн тоолж бүртгэлжүүлэх, тавиул алдуул, отроор өөр аймаг сумын нутагт яваа малыг тооллогоос орхигдуулахгүй байх, тооллогын багийн ажлын хариуцлага зэрэгт хяналт тавин ажиллаж, холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч, гарч буй алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллах талаар заавар чиглэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 15. 09 цаг 18 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 974,9 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 294.2 мянган төгрөг буюу 23.2 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 985.9 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 20.1 мянган төгрөгөөр бага буюу 965.8 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 678.8 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 909.0 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 983.1 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1102.4 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 1239,8 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогыг 12 дугаар сарын 15-25-ны хооронд зохион байгуулна.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 14. 11 цаг 08 минут
Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн 208 дугаар тогтоолоор мал, тэжээвэр амьтдын 2020 оны жилийн эцсийн тооллогын товыг шинэчилж, энэ оны 12 дугаар сард багтаан зохион байгуулах чиглэл өгсөн. Үүнтэй уялдуулан аймгийн удирдлагууд 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэр гаргалаа. Мал тооллого нь малчдын нийгмийн асуудлыг шийдэх, сүү, ноос, ноолуурын урамшуулал олгох, малчид арилжааны банкнаас хэрэглээний зээл авахад нотолгоо болгон ашиглаж буй суурь мэдээлэл учир тооллогыг маш сайн чанартай тоолох шаардлагатай. МАЛЧИД ИРГЭД ТА БҮХЭН МАЛ ТООЛЛОГЫН ҮЕЭР МАЛАА ХУРААЖ ХОТОНДОО БАЙЛГАН НҮДЭЭР ҮЗЭЖ ТООЛОХ БОЛОМЖООР ХАНГАН ТООЛЛОГОДОО ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2020 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 17. 11 цаг 34 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны 3 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 79.6 (7.0%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 95.2, сумын төв 87.3, хөдөө 75.5 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.2, сумын төв 5.3, хөдөө 3.2 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.6, сумын төв 7.4, хөдөө 21.3 хувийг тус бүр эзлэв. Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны 3 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.2 (3.9%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага аймгийн төв 64.3, сумын төв 60.5 хөдөө 51.7 хувийг; хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага аймгийн төв 21.5, сумын төв 17.2, хөдөө 11.6 хувийг; бусад зарлага аймгийн төв 7.9, сумын төв 8.2, хөдөө 10.4 хувийг; бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага аймгийн төв 1.6, сумын төв 1.8, хөдөө 3.0 хувийг тус тус эзэлжээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2020 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 11. 10 цаг 49 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2020 оны 3 дугаар улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 44.3 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 42.2 мянга, ажилгүй хүн 2.1 мянга боллоо. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 17.9 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2020 оны 3 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 71.3 хувь (улсын дундаж 59.0%) болж өмнөх улирлаас 3.5 пунктээр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 9.1 пунктээр өслөө. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2020 оны 3 дугаар улиралд 4.9 хувь (улсын дундаж 7.3%) болж өмнөх улирлаас 0.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 2.0 пунктээр тус бүр өслөө. Аймгийн хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтыг үнэлэх дөрвөн үзүүлэлтийг 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар авч үзэхэд хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин, ажилгүй хүн болон боломжит ажиллах хүчний нэгдсэн түвшингүүд 8.1 хувьтай, ажилгүйдлийн түвшин, цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдлийн нэгдсэн түвшингүүд 4.9 хувьтай гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

2020.10.20-ДЭЛХИЙН СТАТИСТИКИЙН ӨДӨР

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 22. 03 цаг 03 минут
Анх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Статистикийн комиссын 41 дүгээр чуулганаар дэлхийн улс орнуудын статистикийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, статистикийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор жил бүрийн 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Дэлхийн Статистикийн өдрийг тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн байдаг. Дэлхийн статистикийн өдрийг тохиолдуулан Төв аймгийн Статитистикийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд аймгийн төвийн Хүмүүн цогцолбор сургуулийн 12г ангийн 34 сурагч, 4-р сургуулийн 12а ангийн 21 сурагч, МСҮТ-ийн 40 сурагч нийт 95 сурагчид: Статистикийн тухай анхан шатны ойлголт, ач холбогдол, түүний хэрэглээ Статистик мэдээг хэрхэн, хаанаас олж авах Төв аймгийн статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийж хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн статистикийн гурав дахь өдрийг 2020 оны 10 дугаар сарын 20-нд "НАЙДВАРТАЙ ТОО, МЭДЭЭЛЛЭЭР ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХОЛБОЕ" уриатай тэмдэглэнэ

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 14. 07 цаг 04 минут
Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахад албан ёсны статистикийн ач холбогдол, үүрэг нь урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр чухал болж байгаа энэ үед Дэлхийн статистикийн өдрийг тэмдэглэх гэж байна. Дэлхийн статистикийн өдрийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 2010 оны 64/267 тоот тогтоолын дагуу анх 2010 оны 10 сарын 20-ны өдөр тэмдэглэж, 130 гаруй гишүүн улс, 40 орчим олон улсын болон бүс нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд идэвхтэй оролцож, олон төрлийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулжээ. НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей 2015 оны 6-р сард 69/282 тоот тогтоол гаргаж, Дэлхийн статистикийн өдрийг 5 жил тутамд 10 дугаар сарын 20-нд тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн. Дэлхийн статистикийн хоёр дахь өдрийг 2015 оны аравдугаар сарын 20-нд 130 гаруй улс оронд "САЙН МЭДЭЭЛЭЛ, САЙХАН АМЬДРАЛ" уриатай тэмдэглэжээ. Өгөгдөл улам их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болсон энэ эрин үед бидний гаргаж буй тогтвортой эх үүсвэр бүхий найдвартай өгөгдөл нь ертөнцийг холбох үндэс суурь болдог. НҮБ-ын Статистикийн комиссын 51 дүгээр хуралдаанаар Дэлхийн статистикийн гурав дахь өдрийг 2020 оны 10 дугаар сарын 20-нд "НАЙДВАРТАЙ ТОО, МЭДЭЭЛЛЭЭР ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХОЛБОЕ" уриатай тэмдэглэхээр зарласан юм.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо