Өрхийн орлого, зарлага 2016 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 14. 10 цаг 28 минут
Өрхийг мөнгөн орлого, зарлагаар бүлэглэн авч үзвэл, 2016 оны 2 дугаар улиралд 300.0 мян.төг-өөс доош орлоготой өрх 118.9 мянга болж, нийт өрхийн 13.8 хувийг, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 73.2 мянга буюу нийт өрхийн 8.5 хувийг, 300.0-500.0 мян.төг-ийн орлоготой өрх 163.7 мянга буюу нийт өрхийн 19.0 хувийг, мөн энэ хэмжээний зарлагтай өрх 146.5 мянга буюу нийт өрхийн 17.0 хувийг, 500.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 265.4 мянга буюу нийт өрхийн 30.8 хувийг, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 277.4 мянга буюу нийт өрхийн 32.2 хувийг эзэлж байна. Харин 2100.0 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 37.0 мянга буюу нийт өрхийн 4.3 хувийг, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 47.4 мянга буюу 5.5 хувийг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх 2016 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 14. 09 цаг 51 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2016 оны дугаар улирлын дүнгээр улсын хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 1263.7 мянга байгаагийн 671.7 мянга буюу 53.15 хувь нь эрэгтэй, 592.0 мянга буюу 46.85 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.Төв аймагт улсын дүнгээс АХОТ 16.5 пунктээр их, ажилгүйдлийн түвшин 8.9 пунктээр бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 8-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 12. 10 цаг 23 минут
2016 оны эхний 8 сарын байдлаар Төв аймагт 1390 хүүхэд төрж 411 хүн нас барснаар улсын бүртгэлд бүртгэгдлээ. Төсвийн орлого 7.2 тэрбум төвлөрүүлж, зарлага 42.7 тэрбум төгрөг зарцуулав. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл оны үнээр 60.2 тэрбум төгрөгт хүрэв. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.51 хувиар буурсан ба бүртгэлтэй ажилгүйчүүд сарын эцэст 895 болов.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 6-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 18. 10 цаг 42 минут
2016 оны эхний хагас жилд Төв аймгийн төсвийн орлого 5.23 тэрбум төгрөг, зарлага 33.67 тэрбум төгрөг болж орон нутгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлээр тооцоход орлогын төлөвлөгөө 103.97 хувиар биелэлээ. Оны эхнээс 1059 хүүхэд мэндэлж улсын бүртгэлд бүртгүүлэв. Гэмт хэргийн гаралт өмнөх оны мөн үеэс 97 хэргээр буурч 402 гэмт хэрэг бүртгэгдэв. Аймгийн хэмжээнд 1.47 сая толгой төл мал бойжиж байна.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 27. 11 цаг 07 минут
Ажиллагчдын дундаж цалин 2016 оны 1-р улирлын байдлаар улсын хэмжээнд нийт дундаж цалин 871.4 мянга, эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 936.4 мянга, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин 809.6 мянган төгрөг болов. Өмнөх улирлын дүнтэй харьцуулахад эрэгтэй ажиллагчдын дундаж цалин 6.7 мянгаар, эмэгтэй ажилчдын дундаж цалин 0.8 мянган төгрөгөөр, нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2.9 мянган төгрөгөөр тус тус өсөв. Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2016 оны 1-р улирлын байдлаар 640.9 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 230.5 мянган төгрөг буюу 26.46 хувиар бага байна. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 623.9 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 31.8 мянган төгрөгөөр илүү буюу 655.7 мянган төгрөг байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх 2016 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 27. 10 цаг 16 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2016 оны 1 дүгээр улирлын дүнгээр улсын хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 1232.8 мянга байгаагийн 665.0 мянга буюу 53.9 хувь нь эрэгтэй, 567.8 мянга буюу 46.1 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.Төв аймагт улсын дүнгээс АХОТ 17.3 пунктээр их, ажилгүйдлийн түвшин 5.2 пунктээр бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2016 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 27. 09 цаг 46 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 849.5 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 92.0 мян.төг буюу 9.8 хувиар буурлаа. Үүнд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 55.5 мян.төг буюу 47.6 хувиар буурсан нь голлон нөлөөллөө. Сарын дундаж зарлага 965.0 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.7 мян.төг буюу 0.2 хувиар нэмэгдэв.
Дэлгэрэнгүй

Хүний нөөц

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 13. 09 цаг 20 минут
Ил тод
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо