Японы статистикийн товчооны судалгааны баг аймагт ажиллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 10. 12 цаг 43 минут
Японы Статистикийн товчооноос Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэл технологийн хөгжил ямар түвшинд байгааг судалж, танилцаж цаашид хэрхэн хөгжүүлж болох талаар зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн дүнгээр ДНБ-ий үйлдвэрлэл 2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг боллоо

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 25. 18 цаг 35 минут
Төв аймгийн дүнгээр ДНБ-ий үйлдвэрлэл 2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг болж 2012 оноос 82,7 хувь, 2013 оноос 36,7 хувь, 2014 оноос 7,1 хувиар тус тус өсч, 2015 оноос 6,3 хувиар буурлаа. Нэг хүнд ногдох бодит ДНБ-ний төгрөгөөр тооцсон өсөлтийн хувь өмнөх онтой харьцуулахад 2012 онд 24,2 хувь; 2013 онд 35,3 хувь; 2014 онд 27,4; 2015 онд 23,2 хувийн өсөлттэй байсан бол 2016 онд 7,0 хувиар буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

ЯДУУРЛЫН ДҮР ТӨРХ-2016

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 21. 17 цаг 40 минут
2016 онд улсын дунджаар ядуурлын Хамралтын хүрээ 29.6, Ядуурлын гүнзгийрэлт 7.7, Ядуурлын мэдрэмж 2.9 хувьтай байгаа бол Төв аймагт ядуурлын Хамралтын хүрээ 17.3, Ядуурлын гүнзгийрэлт 1.7, Ядуурлын мэдрэмж 1.3 хувьтай гарлаа. Нэг хүний сарын хэрэглээний хэмжээ 146145 төгрөгийг ядуурлын шугам гэж үзвэл улсын нийт хүн амын 29.6 хувь, аймгийн нийт хүн амын 17,3 хувь нь ядуу байна гэсэн үг.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 12. 16 цаг 48 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 667,4 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 299.2 мянган төгрөг буюу 31.0 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 659.2 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 15.2 мянган төгрөгөөр илүү буюу 674.6 мянган төгрөг байна. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 489.4 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 658.3 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 757.3 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 754.2 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 702,9 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2017 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 17. 09 цаг 49 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 936.0 мянган төгрөг, сумын төвд 749.6 мянган төгрөг, хөдөөд 655.7 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2017 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 16. 11 цаг 16 минут
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2017 оны 2 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 81.9 хувь (улсын дундаж 61.6%) болж өмнөх улирлаас 1.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 5.2 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны 2 дугаар улиралд 5.2 хувь (улсын дундаж 9.6%) болж, өмнөх оны мөн үеэс 3.7 пунктээр, өмнөх улирлаас 4.2 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 16. 18 цаг 55 минут
Нийт ажиллагчдын улсын хэмжээний медиан цалин нь 684.8 мянган төгрөг байгаа нь 566722 ажиллагчдыг таллан хуваасан утга бөгөөд 283361 нь 684.8 мянган төгрөгөөс дээш цалинтай, 283361 нь 684.8 мянган төгрөгөөс доош цалинтай гэсэн үг юм. Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 656,4 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 302.7 мянган төгрөг буюу 31.5 хувиар бага юм.
Дэлгэрэнгүй

ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 10 цаг 50 минут
Малын түүвэр судалгаанд хамрагдсан өрхийн мэдээлэлд тулгуурлан сумын түвшний нэгтгэл гарч, түүнд үндэслэн даатгалын нөхөн төлбөр олгодог тул мэдээллийн чанар, үнэн бодит байдлыг хангаж, мэдээллийг шивэх явцад гарч болзошгүй алдаа, нөхөн төлбөр олгох явцад гарах маргаан зэргээс урьдчилан сэргийлж, судалгааны ажилд хариуцлагатай хандахыг сумдын холбогдох албан тушаалтнуудад анхааруулан чиглэл өгч ажиллаа. 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор тоологдсон малтай өрхийн 16 хувийг (2362 өрх, 24 ААНБ) судалгаанд хамрууллаа.
Дэлгэрэнгүй