Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 13. 08 цаг 41 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2020 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоож 2020 оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдүүлнө. Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Төвийн бүсэд 11.2 (6.0%) мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 198,3 мянган төгрөг боллоо. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хөдөлмөрийн хөлс, нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийн хэмжээг тогтоох, төрөөс иргэдэд эд, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхэд жишиг үзүүлэлт болгон хэрэглэдэг.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам орон сууцны улсын тооллого орон даяар эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 03 цаг 34 минут
Монгол улс түүхэндээ хүн амын тооллогыг 10 удаа тодруулбал, анх 1918 онд, удаах тооллогуудыг 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989, 2000 болон 2010 онуудад явуулсны дотор сүүлийн 4 тооллогыг орон сууцны нөхцөлийн тооллоготой хамтатган зохион байгуулсан байдаг. Монгол улсын 11 дэх удаагийн Хүн ам орон сууцны улсын тооллого товын дагуу 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ны 00:00 цагт эхэллээ. Энэ удаагийн тооллого хосолмол хэлбэрээр явагдах ба уламжлалт аргаар тоолох тооллогыг 1 дүгээр сарын 9-15-ны хооронд санамсаргүй түүврээр сонгогдсон өрхүүдэд томилогдсон тоологч гэрт нь очиж тоолно. Түүвэрт сонгогдсон хамгийн өндөр настай иргэнээ хүндэтгэн сум орон нутгийн удирдлагууд тоологчтой хамт гэрт нь очиж тоолон тооллогыг ёслол төгөлдөр эхлүүлэх учиртай. ИРГЭН ТА ИРГЭНИЙ ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЖ ХҮН АМ ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГОДОО ИДЭВХИТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын шалгагч, тоологчийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 02 цаг 46 минут
Монгол улсын 11 дэх удаагийн Хүн ам орон сууцны улсын тооллого 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-15-ны хооронд явагдана. Энэ удаагийн тооллого нь хосолмол хэлбэрээр буюу Хүн ам өрхийн мэдээллийн цахим санд суурилах ба нийт өрхийн 10 хувийг уламжлалт аргаар тоолох онцлогтой. Манай аймагт нийт 111 тоологч, 29 шалгагч тооллогод ажиллах ба шалгагч, тоологчийн сургалтыг 1 дүгээр сарын 6-8-ны хооронд аймгийн Статистикийн хэлтсээс зохион байгуулав. Сургалтын арга хэмжээг аймгийн ЗДТГазрын дарга Б.Цэрэндаваа нээж Статистикийн хэлтсийн дарга Ж.Отгончулуун удирдан явуулав.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 31. 08 цаг 27 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2019 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 979.2 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 397.0 мянган толгой буюу 8.7 хувиар өслөө. 2019 онд малын тоо 5 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 75 толгой буюу 2.1 хувиар, адуу 30.1 мянган толгой буюу 8.8 хувиар, үхэр 31.5 мянган толгой буюу 11.2 хувиар, хонь 170.7 мянган толгой буюу 7.0 хувиар, ямаа 164.7 мянган толгой буюу 10.9 хувиар тус тус өслөө. Баянгаас бусад сумд малын тоогоо өмнөх оноос 49126-61 толгойгоор буюу 30,5-0,03 хувиар тус бүр өсгөв.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 16. 13 цаг 28 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 812,0 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 354.3 мянган төгрөг буюу 30.3 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 814.0 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 3.6 мянган төгрөгөөр бага буюу 810.4 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 586.8 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 787.5 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 944.2 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 904.9 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 833,9 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогын талаар цахим сургалт хийв.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 04. 08 цаг 30 минут
Жилийн эцсийн мал тооллогыг “Статистикийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын дагуу Засгийн газрын 2003 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 224 дүгээр тогтоолд “Улсын мал тооллогыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 07-ноос 17-ны өдөр явуулж, өмчийн бүх хэвшлийн, мал тэжээвэр амьтдыг тооллогод бүрэн хамруулан улсын хэмжээгээр нэг зэрэг газар дээр нь биечлэн тоолж байхаар тогтоосугай” гэж заасан байдаг. Мал тооллогыг явуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2019.11.23-ны өдрийн 01/2115 тоот албан тоотыг Сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэв. Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд сумдын тооллогын комиссын гишүүдэд цахимаар сургалт хийв. Сургалтыг Статистикийн хэлтсийн Хөдөө аж ахуй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Батбаяр хийж 2019 оны тооллогын онцлог, маягтын өөрчлөлт, анхаарах зүйлсийн талаар хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний баг Төв аймагт ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 04. 05 цаг 17 минут
Хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын гол зорилго нь Монгол улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, статистикийн улсын байцаагч нарын ажлын уялдааг хангах, статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог улам сайжруулах юм.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2019 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 28. 13 цаг 11 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.17 сая төгрөг, сумын төвд 1.06 сая төгрөг, хөдөөд 967.8 мянган төгрөг байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.32 сая төгрөг, сумын төвд 1.19 сая төгрөг, хөдөөд 1.04 сая төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ 2019 оны 3 дугаар улиралд амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 82.3 хувь, Зүүн бүсэд 2.1 дахин, Улаанбаатар хотод 90.8 хувь, Төвийн бүсэд 87.7 хувь, Хангайн бүсэд 71.9 хувь, Баруун бүсэд 49.5 хувиар тус тус их гарлаа. 2019 оны 3 дугаар улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.26 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.36 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.6 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2019 оны 3 дугаар улиралд Улаанбаатар хотод 0.323, Зүүн бүсэд 0.330 болж, улсын дунджаас 0.001-0.008 нэгжээр их, Төв, Баруун, Хангайн бүсэд 0.308-0.312 болж, улсын дунджаас 0.010-0.014 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо