Ажиллагчдын дундаж цалин 2016 оны 4 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 23. 19 цаг 52 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2016 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 648.5 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 294.4 мянган төгрөг буюу 31.2 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 634.7 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 26.0 мянган төгрөгөөр илүү буюу 660.7 мянган төгрөг байна.
Дэлгэрэнгүй

Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвлөлдөх санал асуулгын дүн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 03. 20 цаг 10 минут
Төв аймгийн төлөөлөл улсын хэмжээнд оролцогсдын 3,3 хувийг эзлэв.
Дэлгэрэнгүй

Сум, багийн статистик хариуцсан ажилтнуудын сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 27. 21 цаг 32 минут
Сургалтыг Үндэсний статистикийн хорооноос томилогдсон баг аймгийн статистикийн хэлтэстэй хамтран явуулж байгаа бөгөөд 27 сум, 97 багийн 130 хүн хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвлөлдөх санал асуулга

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 18. 12 цаг 48 минут
Төв аймгийн хэмжээнд аймгийн төвийн 10, бусад 4 сумдаас 40, нийт 50 айлаас судалгаа авна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх 2016 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 17. 11 цаг 29 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2016 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр улсын хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 1239.8 мянга байгаагийн 659.7 мянга буюу 53.2 хувь нь эрэгтэй, 580.1 мянга буюу 46.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын 698.9 мянга буюу 56.4 хувь нь хот, суурин газарт, 540.9 мянга буюу 43.6 хувь нь хөдөө орон нутагт амьдарч байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2016 оны 4 дүгээр улиралд улсын хэмжээнд 60.4 хувь, хотод 52.9 хувь, хөдөөд 73.7 хувь байна. АХОТ-г улсын хэмжээнд өмнөх улирлаас 1.2 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 0.1 пунктээр буурчээ. Ажиллагчид өмнөх оны мөн үеийнхээс 65.2 мянга буюу 6.1 хувиар, ажилгүй иргэд 10.5 мянга буюу 10.9 хувиар, эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам 52.6 мянга буюу 6.9 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2016 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 17. 10 цаг 47 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 841.8 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.0 мян.төг буюу 0.8 хувиар буурлаа. Үүнд тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 15.2 мян.төг буюу 9.2 хувь, бусад орлого 5.2 мян.төг буюу 7.0 хувиар өссөн хэдий ч хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 19.9 мян.төг буюу 24.6 хувиар буурсан нь голлон нөлөөллөө. Сарын дундаж мөнгөн зарлага 898.0 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 39.4 мян.төг буюу 4.6 хувиар нэмэгдсэн. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага нэмэгдэхэд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 43.0 мян.төг буюу 6.9 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 16 цаг 57 минут
2017 оны 1 дүгээр сард УБХ-ийн мэдээгээр төрсөн хүүхэд 174, нас барсан хүн 45, манай аймгаас бусад хот, аймаг руу шилжсэн 331, бусад аймаг, хотоос шилжин ирсэн 266 хүн бүртгүүллээ. Мөн 14 ААНБ шинээр хуулийн этгээдийн бүртгэл хийлгэлээ. Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээгээр НДШ-ийн орлого 1.3 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөө 98.7 хувь биеллээ. Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжид 3.37 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн тэтгэмж, тусламжид 785.1 сая төгрөг тус тус зарцуулав. ЭМГ-ын мэдээгээр 38 хүн нас барсан ба шалтгаанаар авч үзвэл хорт хавдрын нас баралт хамгийн өндөр буюу 15.8 хувийг эзэлж байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгсдийн тоо 65 болж өмнөх оны мөн үеэс 26 тохиолдлоор буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд хугацааны эцэст 1057 болов. Тайлант хугацаанд 23 иргэн ажилд зуучлагдан орсон ба шинэ ажлын байранд 10 иргэн ажилд орлоо. Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 2017 оны эхний 1 сард 60 холбогдогч бүхий 82 гэмт хэрэг бүртгэгдэж гэмт хэргийн улмаас иргэдэд 350.0 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Төсвийн орлого орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр 740.7 сая төгрөг, зарлага 4.5 тэрбум төгрөг болжээ. Арилжааны банкнуудын мэдээгээр кассын орлого 34.2 тэрбум.₮, зарлага 33.9 тэрбум.₮ болж, гүйлгээнд 65.7 тэрбум.₮ байна. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.9%, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.39%-аар өсчээ. Үнийн өсөлтөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн өсөлт голчлон нөлөөлөв. 1 сард 8771 толгой том малын зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 10.7 хувь буюу 1059 толгойгоор буурав. Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд 8.43 тэрбум.₮-ийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ. Ахуйн үйлчилгээний байгууллагууд 226 цэгт 321 хүн ажиллаж 218.6 сая.₮-ийн үйлчилгээ үзүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 19. 10 цаг 49 минут
2016 онд Төв аймгийн суурин хүн ам 92832 болов. УБХ-ийн мэдээгээр төрсөн хүүхэд 2101, нас барсан иргэн 592 бүртгэгдэж ердийн цэвэр өсөлт 1509 боллоо. Манай аймгаас бусад аймаг, хот руу 2939 иргэн шилжсэн бол манай аймагт бусад аймаг хотоос 2572 иргэн шилжин ирэв. ЭМГ-ын мэдээгээр 1 хүртлэх насандаа 25 хүүхэд, 1-4 насандаа 12 хүүхэд энджээ. Нас баралт 425 бүртгэгдсэн байгааг шалтгаанаар үзвэл хорт хавдрын нас баралт хамгийн өндөр буюу 26.58 хувийг эзлэв. Халдварт өвчнөөр өвчилсөн иргэний тоо өмнөх оноос 25-аар буурч 1207 тохиолдол бүртгэгдэв. Оны эцэст Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй 974 ажилгүйчүүд байна. Тайлант онд 813 иргэн ажилд зуучлуулсан ба 1305 ажлын шинэ байранд иргэд ажилд оров. 2016 онд 130 ААНБ шинээр бүртгүүлэв. Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжид 44.2 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжид 15.4 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 2016 онд 812 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 817 хүн холбогдож төр, иргэдийн өмчид 3.5 тэрбум төгрөгийн хохирол учирлаа. Төсвийн орлого 2016 онд орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр 14.3 тэрбум төгрөг, зарлага 69.7 тэрбум төгрөгт хүрэв. Зарлагын дүн сүүлийн 5 жилээс харахад хамгийн өндөр нь байв. Арилжааны банкнуудын мэдээгээр 12-р сарын 31-ий байдлаар иргэдийн хувийн хадгаламжид 52.3 тэрбум төгрөг, харилцахын үлдэгдэл 8.0 тэрбум төгрөг байна. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх оноос 2.92 хувиар өслөө. 2016 онд малтай 15.0 мянган өрх, үүний дотор 11.3 мянган малчин өрх, 20.2 мянган малчин мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэв. 2016 оны эцэст 4705.8 мянган толгой мал тоологдож өмнөх оноос 5.5 хувиар, 5 төрөл дээр өсөв. Аймгийн дүнгээр үр тариа 85.7 мянган тонн, төмс, 64.7 мянган тонн, хүнсний ногоо 8.1 мянган тонныг хурааж 100.0 мянган тонн өвс, 7.7 мянган тонн гар тэжээл бэлтгэв. 88.1 мянган гектарт уринш бэлджээ. Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд 2016 онд 42.78 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Үүний 86.3 хувийг ашигт малтмал олборлолт эзлэв. Мөн барилгын гүйцэтгэгч ААНБ, иргэд 5.95 тэрбум төгрөгийг ажил гүйцэтгэв. Тээврийн орлого 979.9 сая төгрөг, холбооны орлого 250.1 сая төгрөгт хүрчээ.
Дэлгэрэнгүй

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах