Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлага судалгаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 19 цаг 49 минут
Манай аймгийн 17 сумын 20 багийн 300 өрхийг хамруулна.
Дэлгэрэнгүй

"Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах ажил явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 19 цаг 04 минут
Судалгааны зорилго нь: Эрчим хүчний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэрэглээ, түгээлт, хуваарилалт, алдагдлыг биет хэмжээ болон мөнгөн дүнгээр эдийн засгийн салбаруудаар тодорхойлоход оршино. Ач холбогдол нь эрчим хүчний хэрэглээ болон нөөцтэй холбогдох бодлогын шийдвэр гаргах, өрх, аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлсэн эрчим хүчний бүтээгдэхүүнд хяналт, үнэлгээ, шинжилгээ хийх, эрчим хүч нийлүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх мэдээллийг бий болгох юм. Аймгийн хэмжээнд нийт 68 ААНБ-аас 4 судлаач мэдээлэл цуглуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2017 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 17 цаг 36 минут
Улсын хэмжээнд нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн орлогын хэмжээ 2017 оны 1 дүгээр улиралд 871.6 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 22.1 (2.6%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад улсын дунджаар 50.7 хувь, Төвийн бүсэд 61.2 хувиар өндөр гарлаа. Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 913.8 мянган төгрөг, сумын төвд 858.6 мянган төгрөг, хөдөөд 772.0 мянган төгрөг; харин нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 998.3 мянган төгрөг, сумын төвд 969.9 мянган төгрөг, хөдөөд 851.6 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2016 оны 4 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 23. 19 цаг 52 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2016 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 648.5 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 294.4 мянган төгрөг буюу 31.2 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 634.7 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 26.0 мянган төгрөгөөр илүү буюу 660.7 мянган төгрөг байна.
Дэлгэрэнгүй

Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвлөлдөх санал асуулгын дүн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 03. 20 цаг 10 минут
Төв аймгийн төлөөлөл улсын хэмжээнд оролцогсдын 3,3 хувийг эзлэв.
Дэлгэрэнгүй

Сум, багийн статистик хариуцсан ажилтнуудын сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 27. 21 цаг 32 минут
Сургалтыг Үндэсний статистикийн хорооноос томилогдсон баг аймгийн статистикийн хэлтэстэй хамтран явуулж байгаа бөгөөд 27 сум, 97 багийн 130 хүн хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвлөлдөх санал асуулга

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 18. 12 цаг 48 минут
Төв аймгийн хэмжээнд аймгийн төвийн 10, бусад 4 сумдаас 40, нийт 50 айлаас судалгаа авна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх 2016 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 17. 11 цаг 29 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2016 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр улсын хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 1239.8 мянга байгаагийн 659.7 мянга буюу 53.2 хувь нь эрэгтэй, 580.1 мянга буюу 46.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын 698.9 мянга буюу 56.4 хувь нь хот, суурин газарт, 540.9 мянга буюу 43.6 хувь нь хөдөө орон нутагт амьдарч байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2016 оны 4 дүгээр улиралд улсын хэмжээнд 60.4 хувь, хотод 52.9 хувь, хөдөөд 73.7 хувь байна. АХОТ-г улсын хэмжээнд өмнөх улирлаас 1.2 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 0.1 пунктээр буурчээ. Ажиллагчид өмнөх оны мөн үеийнхээс 65.2 мянга буюу 6.1 хувиар, ажилгүй иргэд 10.5 мянга буюу 10.9 хувиар, эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам 52.6 мянга буюу 6.9 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй