Өрхийн орлого, зарлага 2016 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 17. 10 цаг 47 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 841.8 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.0 мян.төг буюу 0.8 хувиар буурлаа. Үүнд тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 15.2 мян.төг буюу 9.2 хувь, бусад орлого 5.2 мян.төг буюу 7.0 хувиар өссөн хэдий ч хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 19.9 мян.төг буюу 24.6 хувиар буурсан нь голлон нөлөөллөө. Сарын дундаж мөнгөн зарлага 898.0 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 39.4 мян.төг буюу 4.6 хувиар нэмэгдсэн. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага нэмэгдэхэд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 43.0 мян.төг буюу 6.9 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 16 цаг 57 минут
2017 оны 1 дүгээр сард УБХ-ийн мэдээгээр төрсөн хүүхэд 174, нас барсан хүн 45, манай аймгаас бусад хот, аймаг руу шилжсэн 331, бусад аймаг, хотоос шилжин ирсэн 266 хүн бүртгүүллээ. Мөн 14 ААНБ шинээр хуулийн этгээдийн бүртгэл хийлгэлээ. Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээгээр НДШ-ийн орлого 1.3 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөө 98.7 хувь биеллээ. Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжид 3.37 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн тэтгэмж, тусламжид 785.1 сая төгрөг тус тус зарцуулав. ЭМГ-ын мэдээгээр 38 хүн нас барсан ба шалтгаанаар авч үзвэл хорт хавдрын нас баралт хамгийн өндөр буюу 15.8 хувийг эзэлж байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгсдийн тоо 65 болж өмнөх оны мөн үеэс 26 тохиолдлоор буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд хугацааны эцэст 1057 болов. Тайлант хугацаанд 23 иргэн ажилд зуучлагдан орсон ба шинэ ажлын байранд 10 иргэн ажилд орлоо. Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 2017 оны эхний 1 сард 60 холбогдогч бүхий 82 гэмт хэрэг бүртгэгдэж гэмт хэргийн улмаас иргэдэд 350.0 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Төсвийн орлого орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр 740.7 сая төгрөг, зарлага 4.5 тэрбум төгрөг болжээ. Арилжааны банкнуудын мэдээгээр кассын орлого 34.2 тэрбум.₮, зарлага 33.9 тэрбум.₮ болж, гүйлгээнд 65.7 тэрбум.₮ байна. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.9%, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.39%-аар өсчээ. Үнийн өсөлтөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн өсөлт голчлон нөлөөлөв. 1 сард 8771 толгой том малын зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 10.7 хувь буюу 1059 толгойгоор буурав. Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд 8.43 тэрбум.₮-ийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ. Ахуйн үйлчилгээний байгууллагууд 226 цэгт 321 хүн ажиллаж 218.6 сая.₮-ийн үйлчилгээ үзүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 19. 10 цаг 49 минут
2016 онд Төв аймгийн суурин хүн ам 92832 болов. УБХ-ийн мэдээгээр төрсөн хүүхэд 2101, нас барсан иргэн 592 бүртгэгдэж ердийн цэвэр өсөлт 1509 боллоо. Манай аймгаас бусад аймаг, хот руу 2939 иргэн шилжсэн бол манай аймагт бусад аймаг хотоос 2572 иргэн шилжин ирэв. ЭМГ-ын мэдээгээр 1 хүртлэх насандаа 25 хүүхэд, 1-4 насандаа 12 хүүхэд энджээ. Нас баралт 425 бүртгэгдсэн байгааг шалтгаанаар үзвэл хорт хавдрын нас баралт хамгийн өндөр буюу 26.58 хувийг эзлэв. Халдварт өвчнөөр өвчилсөн иргэний тоо өмнөх оноос 25-аар буурч 1207 тохиолдол бүртгэгдэв. Оны эцэст Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй 974 ажилгүйчүүд байна. Тайлант онд 813 иргэн ажилд зуучлуулсан ба 1305 ажлын шинэ байранд иргэд ажилд оров. 2016 онд 130 ААНБ шинээр бүртгүүлэв. Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжид 44.2 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжид 15.4 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 2016 онд 812 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 817 хүн холбогдож төр, иргэдийн өмчид 3.5 тэрбум төгрөгийн хохирол учирлаа. Төсвийн орлого 2016 онд орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр 14.3 тэрбум төгрөг, зарлага 69.7 тэрбум төгрөгт хүрэв. Зарлагын дүн сүүлийн 5 жилээс харахад хамгийн өндөр нь байв. Арилжааны банкнуудын мэдээгээр 12-р сарын 31-ий байдлаар иргэдийн хувийн хадгаламжид 52.3 тэрбум төгрөг, харилцахын үлдэгдэл 8.0 тэрбум төгрөг байна. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх оноос 2.92 хувиар өслөө. 2016 онд малтай 15.0 мянган өрх, үүний дотор 11.3 мянган малчин өрх, 20.2 мянган малчин мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэв. 2016 оны эцэст 4705.8 мянган толгой мал тоологдож өмнөх оноос 5.5 хувиар, 5 төрөл дээр өсөв. Аймгийн дүнгээр үр тариа 85.7 мянган тонн, төмс, 64.7 мянган тонн, хүнсний ногоо 8.1 мянган тонныг хурааж 100.0 мянган тонн өвс, 7.7 мянган тонн гар тэжээл бэлтгэв. 88.1 мянган гектарт уринш бэлджээ. Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд 2016 онд 42.78 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Үүний 86.3 хувийг ашигт малтмал олборлолт эзлэв. Мөн барилгын гүйцэтгэгч ААНБ, иргэд 5.95 тэрбум төгрөгийг ажил гүйцэтгэв. Тээврийн орлого 979.9 сая төгрөг, холбооны орлого 250.1 сая төгрөгт хүрчээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 11-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 13. 11 цаг 20 минут
2016 оны эхний 11 сарын байдлаар Төв аймагт 1933 шинэ хүүхэд бүртгүүлж, 558 хүн нас барав. 2204 хүн шилжин ирснээр, 2490 хүн шилжин явснаар бүртгүүлэв. Тэтгэвэр тэтгэмжид Нийгмийн халамжаас 10.8 тэрбум төгрөг, Нийгмийн даатгалаас 40.5 тэрбум төгрөг зарцуулав. Төсвийн орлого орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр 12.2 тэрбум төгрөг, зарлага 61.5 тэрбум төгрөгт хүрэв. Аймгийн төсвийн орлого 2015 оны мөн үеэс 9.4 хувь буюу 1.1 тэрбум төгрөгөөр өслөө. Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд /2005 оны зэрэгцүүлсэн үнэнд шилжүүлсэнээр/ 41.25 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 786 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 787 хүн холбогдож төр, иргэдийн өмчид 3.4 тэрбум төгрөгийн хохирол учирлаа. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.99 хувиар өсөв.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны мал, тэжээвэр амьтдын тооллого эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 07. 12 цаг 34 минут
2016 оны мал, тэжээвэр амьтдын улсын тооллого өнөөдөр эхэлж 10 хоног үргэлжилнэ. Сумдын мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын комиссууд малчин өрх, мал орхигдуулалгүй тоолох, мөн малчид, иргэд та бүхнийг малаа бүрэн гүйцэд, нүдээр үзүүлж тоолуулахыг хүсье. Өнгөрсөн 2015 онд манай аймагт нийт 14 704 өрхийн 4458.6 мянган мал тоологджээ.
Дэлгэрэнгүй

"Мал, тэжээвэр амьтадын 2016 оны тооллого"-ын талаар чиглэл өглөө.

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 02. 17 цаг 27 минут
Мал, тэжээвэр амьтадын 2016 оны тооллогыг хуулинд заасны дагуу 12 дугаар сарын 7-нд орон даяар эхэлж 10 хоногт багтаан дуусгана. Үүнтэй холбоотойгоор хэлтсийн дарга Ж.Отгончулуун 27 сумын ЗДТГ-ын дарга, мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга, мэргэжилтнүүдэд 11 сарын 29-нд болсон семинарын үеэр чиглэл өглөө. 2016 оны жилийн эцсийн Мал тооллогын тухай аймгийн Засаг даргын 11 сарын 29-ний 01/1607 дугаар албан тоотыг сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын нарт хүргүүлэн ажиллаж байгаа билээ.
Дэлгэрэнгүй

"Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтцын судалгаа"-ы мэдээллийг цуглууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 02. 16 цаг 48 минут
Эрүүл мэндийн яам, ҮСХ-той хамтран зохион байгуулж байгаа уг судалгаанд манай аймгийн Алтанбулаг, Лүн, Сүмбэр, Эрдэнэ сумын 4 баг түүвэрт сонгогдсон. Баг тус бүрээс 47 өрхийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон судалж мэдээллийг цуглуулж дууслаа. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад аймгийн ЭМГ, тухайн сумдын Эрүүл мэндийн төвийн сувилагч, Багийн Засаг дарга нар амжилттай хамтран ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 92 жилийн ойгоор салбарын шагналаар шагнууллаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 18. 11 цаг 13 минут
Статистикийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 92 жилийн ойгоор салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хэлтсийн мэргэжилтэн, судлаач, сумын статистик хариуцсан ажилтан, Багийн Засаг дарга нарыг ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяагийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн А/54 дугаар тушаалаар салбарын шагналаар шагнаж шагналын хур буулаа. Шагнуулсан албан хаагчид болон салбарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд, одоо ажиллаж байгаа бүх шатны албан хаагчдад 92 жилийн ойн баяр хүргэж эрүүл энх, аз жаргалыг хүсэн ерөөе.
Дэлгэрэнгүй