2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогын талаар цахим сургалт хийв.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 04. 08 цаг 30 минут
Жилийн эцсийн мал тооллогыг “Статистикийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын дагуу Засгийн газрын 2003 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 224 дүгээр тогтоолд “Улсын мал тооллогыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 07-ноос 17-ны өдөр явуулж, өмчийн бүх хэвшлийн, мал тэжээвэр амьтдыг тооллогод бүрэн хамруулан улсын хэмжээгээр нэг зэрэг газар дээр нь биечлэн тоолж байхаар тогтоосугай” гэж заасан байдаг. Мал тооллогыг явуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2019.11.23-ны өдрийн 01/2115 тоот албан тоотыг Сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэв. Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд сумдын тооллогын комиссын гишүүдэд цахимаар сургалт хийв. Сургалтыг Статистикийн хэлтсийн Хөдөө аж ахуй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Батбаяр хийж 2019 оны тооллогын онцлог, маягтын өөрчлөлт, анхаарах зүйлсийн талаар хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний баг Төв аймагт ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 04. 05 цаг 17 минут
Хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын гол зорилго нь Монгол улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, статистикийн улсын байцаагч нарын ажлын уялдааг хангах, статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог улам сайжруулах юм.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2019 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 28. 13 цаг 11 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.17 сая төгрөг, сумын төвд 1.06 сая төгрөг, хөдөөд 967.8 мянган төгрөг байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.32 сая төгрөг, сумын төвд 1.19 сая төгрөг, хөдөөд 1.04 сая төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ 2019 оны 3 дугаар улиралд амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 82.3 хувь, Зүүн бүсэд 2.1 дахин, Улаанбаатар хотод 90.8 хувь, Төвийн бүсэд 87.7 хувь, Хангайн бүсэд 71.9 хувь, Баруун бүсэд 49.5 хувиар тус тус их гарлаа. 2019 оны 3 дугаар улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.26 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.36 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.6 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2019 оны 3 дугаар улиралд Улаанбаатар хотод 0.323, Зүүн бүсэд 0.330 болж, улсын дунджаас 0.001-0.008 нэгжээр их, Төв, Баруун, Хангайн бүсэд 0.308-0.312 болж, улсын дунджаас 0.010-0.014 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2019 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 15. 09 цаг 18 минут
ААжиллах хүчний судалгааны 2019 оны 3 дугаар улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 43.1 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 41.9 мянга, үүнээс цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэгч 0.2 мянга. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 26.2 мянга, үүнээс боломжит ажиллах хүч 0.4 мянга, бусад ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 25.8 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2019 оны 3 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 62.2 хувь (улсын дундаж 60.1%) болж өмнөх улирлаас 10.7 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 15.7 пунктээр тус бүр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2019 оны 3 дугаар улиралд 2.9 хувь (улсын дундаж 9.9%) болж, өмнөх улирлаас 0.1 пунктээр өсч, өмнөх оны мөн үеэс 1.0 пунктээр буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

БОСТ-2019 урьдчилсан дүн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 13. 07 цаг 31 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын хүрээнд Байшин орон сууцны тооллогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан. Уг тооллогыг манай аймагт 2019 оны 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 12-ы хооронд хийж тооллогын урьдчилсан дүн 11-р сарын 12-нд гарав. Байшин, орон сууцны тооллогын нэгжид хүн амьдрах зориулалттай дараах байр, орон сууцыг хамруулсан. Байшин, орон сууцны тооллогын үндсэн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа хүн амьдран суух зориулалттай бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох, орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болоход оршино. Ингэснээр орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийг оновчтой боловсруулахад шаардагдах тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход хэрэгцээтэй анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэхэд хаягт суурилсан Байшин, орон сууцны тооллого ихээхэн ач холбогдолтой юм. Байшин, орон сууцны тооллого нь Хүн ам, орон сууцны тооллогын удирдлага зохион байгуулалт дор зохион байгуулагдсан ба Үндэсний статистикийн хороо тооллогын нэгдсэн арга зүй, удирдлагаар хангаж, орон нутгийн тооллогын комисс, түр товчоод тооллогын мэдээлэл цуглуулалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн та өөрийн болоод өрхийн мэдээллээ шалгаарай.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 22. 01 цаг 18 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос 2020 оны Хүн ам орон сууцны тооллогын хүрээнд Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан /ХАӨМС/-г иргэн өөрийн мэдээллийг шалгаж, баталгаажуулах веб системийг http://registration.nso.mn хаягаар нээн ажиллуулж эхэллээ. Энэхүү систем нь ДАН системд бүртгэлтэй хэрэглэгчид өөрсдийн өрхийн мэдээллийг бүрэн харах систем юм. Вэб систем нь ХАӨМС-тай шууд холбогдон ажилладаг. Вэбээр иргэн өөрийгөө шалгасан мэдээлэл нь баг хорооны түвшинд хөтөлж ашигладаг ХАӨМС-ийн "Тайлан, хүснэгт"-үүдэд тайлан хэлбэрээр БЗД нар, зохион байгуулагч нарт хүрэх юм.
Дэлгэрэнгүй

Байшин, орон сууцны тооллого явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 04. 11 цаг 03 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын хүрээнд Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны фондоо тоолохоор шийдвэрлэсэн. Уг шийдвэрийн дагуу төвийн бүсийн аймгууд, манай Төв аймагт 2019 оны 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 12-ы хооронд тооллого явагдаж байна. Иргэд та бүхэн тооллоготоо идэвхитэй хамрагдаарай. Байшин, орон сууцны суурь тооллогыг дэлхийн ихэнх улс орнууд хаягийн бүртгэлд суурилан явуулж байна. Монгол Улсын хувьд орон сууц болон барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болох Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас хаягийн зургийг Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор баталсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-д нийцүүлэн улсын хэмжээнд хийж гүйцэтгээд байгаа юм. Иймд шинээр бий болсон хаягийн мэдээлэлд тулгуурлан үндэсний хэмжээнд тулгамдаж байгаа мэдээллийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах үүднээс Байшин, орон сууцны тооллогыг хийх нь зүйтэй гэж үзсэн.
Дэлгэрэнгүй

Багийн Засаг дарга нарт сургалт, мэдээлэл хийв.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 03. 08 цаг 53 минут
Жил бүр аймийн ЗДТГ, Цэргийн щтабаас цэрэг татлагын өмнө сумдын багийн Засаг дарга нарт сургалт хийдэг уламжлалтай. Энэ удаагийн сургалтаар аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Ж.Отгончулуун Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын үндсэн бэлтгэл ажил болох Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн шинэчлэл, баяжилтын явц, Байшин орон сууцны тооллогот багийн Засаг дарга нарын үүрэг оролцооны талаар хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо