БНСУ-ын Статистикийн газрын төлөөлөгчид хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 07. 02 цаг 42 минут
Энэ удаагийн уулзалтаар хөдөө аж ахуйн статистик болон өрхийн орлого, зарлагын судалгааны хүрээнд харилцан мэдээлэл солилцлоо. Хэлтсээс орон нутгийн салбарын үйл ажиллагааны чигллээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж Төв аймгийн эдийн засгийн үндсэн 2 салбар болох мал аж ахуй, газар тариалангийн үзүүлэлтүүдийг танилцуулж, мал тооллого болон өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны цахим программ хангамжийн ашиглалт, хэрэглээний одоогийн түвшин, тулгарч буй сорилт бэрхшээлийн талаар мэдээлэл өгч, санал солилцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны үндсэн үр дүнг тархаах семинар боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 18. 04 цаг 13 минут
Аймаг болон үндэсний хэмжээнд төлөөлөх чадварыг хангасан 7860 өрхийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож, 15-64 насны 7319 эмэгтэйг судалгаанд хамруулсан. Эмэгтэйчүүдийн тэн хагасаас илүү (улсын дундаж- 57.9 хувь, Төв аймаг 57.7 хувь) нь амьдралынхаа туршид хамтрагчийн хүчирхийллийн аль нэг (нэг болон түүнээс олон) хэлбэрт өртөж байжээ. Улсын дундажаар эмэгтэйчүүдийн 17.3 хувь (Төв аймаг 14.9 хувь) нь амьдралынхаа туршид, 4.5 хувь (Төв аймаг 4.8 хувь) нь сүүлийн 12 сард бусад хүмүүсийн үйлдсэн бие махбодын хүчирхийлэлд өртжээ.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 13. 06 цаг 58 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 663,6 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 334.8 мянган төгрөг буюу 33.5 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 661.8 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 3.4 мянган төгрөгөөр их буюу 665.2 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 494.5 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 647.4 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 756.1 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 761.1 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 686,5 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны хагас малын түүвэр судалгааны цахим семинар-сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 31. 08 цаг 43 минут
Семинар сургалтанд сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, санхүүгийн болон мал үржлийн албаны дарга нар, олон нийтийн интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан, сум-багийн статистик хариуцсан ажилтнууд оролцож малын түүвэр судалгааны зохион байгуулалт, тооллогын маягт, аргачлал, программын талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж өгч ХАӨМС-гийн болон бусад мэдээ тайлангийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл зааварчлага өглөө.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2018 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 17. 09 цаг 47 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.03 сая төгрөг, сумын төвд 812.6 мянган төгрөг, хөдөөд 716.1 мянган төгрөг; харин нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.09 сая төгрөг, сумын төвд 974.3 мянган төгрөг, хөдөөд 777.4 мянган төгрөг боллоо. Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.06 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.26 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.37 сая төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 62.7 хувь, Төвийн бүсэд 73.0 хувиар тус тус өндөр гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2018 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 16. 15 цаг 26 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2018 оны 1 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 50,2 мянга, 15, түүнээс дээш насны ажиллагчид 48,8 мянга боллоо. Аймгийн хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс ажиллах хүч 2.5 (5.2%) мянгаар; ажиллагчид 1.6 (3.4%) мянгаар; 15, түүнээс дээш насны ажилгүй иргэд 0.9 (1.8 дахин) мянгаар тус бүр өслөө. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2018 оны 1 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 80.3 хувь (улсын дундаж 60.6%) болж өмнөх улирлаас 3.1 пунктээр буурч, өмнөх оны мөн үеийн түвшинд гарлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны 1 дүгээр улиралд 2.7 хувь (улсын дундаж 9.7%) болж, өмнөх оны мөн үе болон өмнөх улирлаас 1.7 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны ажлаараа тэргүүлсэн ажилтнууд тодорлоо.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 17 цаг 26 минут
Төв аймгийн Статистикийн хэлтсээс сумдын 2017 оны ажлыг дүгнэж шилдгүүдээ тодруулав. Сумдын ажлыг 5 бүлгийн 11 шалгуур үзүүлэлтээр ҮСХ-оос баталсан аймгийн ажил дүгнэх журмыг баримтлан дүгнэлээ. Үнэлгээгээр 27 сумаас 2 сум "А", 23 сум "В", 2 сум "С" үнэлгээтэй гарав. 5-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд сумдын санхүү албаны дарга болон статистик хариуцсан ажилтан /СХА/-уудын сургалт зохион байгуулж сургалтын үеэр 2017 оны ажлаараа эхний 5 байранд шалгарсан сумын СХА-д батламж гардуулж урамшууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудын сургалт семинар боллоо.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 17 цаг 02 минут
2018 оны 5 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд аймгийн төв Зуунмод суманд Статистик хариуцсан ажилтан нарт зориулсан сургалт боллоо. Сургалтанд 27 сумын санхүү албаны дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтан нийт 54 хүн хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй