Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 12. 16 цаг 48 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 667,4 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 299.2 мянган төгрөг буюу 31.0 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 659.2 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 15.2 мянган төгрөгөөр илүү буюу 674.6 мянган төгрөг байна. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 489.4 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 658.3 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 757.3 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 754.2 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 702,9 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2017 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 17. 09 цаг 49 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 936.0 мянган төгрөг, сумын төвд 749.6 мянган төгрөг, хөдөөд 655.7 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2017 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 16. 11 цаг 16 минут
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2017 оны 2 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 81.9 хувь (улсын дундаж 61.6%) болж өмнөх улирлаас 1.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 5.2 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны 2 дугаар улиралд 5.2 хувь (улсын дундаж 9.6%) болж, өмнөх оны мөн үеэс 3.7 пунктээр, өмнөх улирлаас 4.2 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 16. 18 цаг 55 минут
Нийт ажиллагчдын улсын хэмжээний медиан цалин нь 684.8 мянган төгрөг байгаа нь 566722 ажиллагчдыг таллан хуваасан утга бөгөөд 283361 нь 684.8 мянган төгрөгөөс дээш цалинтай, 283361 нь 684.8 мянган төгрөгөөс доош цалинтай гэсэн үг юм. Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 656,4 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 302.7 мянган төгрөг буюу 31.5 хувиар бага юм.
Дэлгэрэнгүй

ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 10 цаг 50 минут
Малын түүвэр судалгаанд хамрагдсан өрхийн мэдээлэлд тулгуурлан сумын түвшний нэгтгэл гарч, түүнд үндэслэн даатгалын нөхөн төлбөр олгодог тул мэдээллийн чанар, үнэн бодит байдлыг хангаж, мэдээллийг шивэх явцад гарч болзошгүй алдаа, нөхөн төлбөр олгох явцад гарах маргаан зэргээс урьдчилан сэргийлж, судалгааны ажилд хариуцлагатай хандахыг сумдын холбогдох албан тушаалтнуудад анхааруулан чиглэл өгч ажиллаа. 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор тоологдсон малтай өрхийн 16 хувийг (2362 өрх, 24 ААНБ) судалгаанд хамрууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлага судалгаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 19 цаг 49 минут
Манай аймгийн 17 сумын 20 багийн 300 өрхийг хамруулна.
Дэлгэрэнгүй

"Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах ажил явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 19 цаг 04 минут
Судалгааны зорилго нь: Эрчим хүчний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэрэглээ, түгээлт, хуваарилалт, алдагдлыг биет хэмжээ болон мөнгөн дүнгээр эдийн засгийн салбаруудаар тодорхойлоход оршино. Ач холбогдол нь эрчим хүчний хэрэглээ болон нөөцтэй холбогдох бодлогын шийдвэр гаргах, өрх, аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлсэн эрчим хүчний бүтээгдэхүүнд хяналт, үнэлгээ, шинжилгээ хийх, эрчим хүч нийлүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх мэдээллийг бий болгох юм. Аймгийн хэмжээнд нийт 68 ААНБ-аас 4 судлаач мэдээлэл цуглуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2017 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 17 цаг 36 минут
Улсын хэмжээнд нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн орлогын хэмжээ 2017 оны 1 дүгээр улиралд 871.6 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 22.1 (2.6%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад улсын дунджаар 50.7 хувь, Төвийн бүсэд 61.2 хувиар өндөр гарлаа. Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 913.8 мянган төгрөг, сумын төвд 858.6 мянган төгрөг, хөдөөд 772.0 мянган төгрөг; харин нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 998.3 мянган төгрөг, сумын төвд 969.9 мянган төгрөг, хөдөөд 851.6 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй