Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Ажиллах хүчний судалгааны багийн ахлагч, судлаачдад зориулсан сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 16. 16 цаг 52 минут
Сургалтын зорилго нь анхан шатны мэдээлэл цуглуулдаг багийн ахлагч, судлаач нарт ӨНЭЗС, АХС-ны асуулгыг зааврын дагуу үнэн, зөв, бүрэн, чанартай нөхөх чадвар эзэмшүүлэх юм. Тодруулбал, нэгдсэн нэг ойлголттой болох, судалгааны ярилцлага авах чадварыг дээшлүүлэх, асуулгын үзүүлэлт бүрийг нягт ойлгож, зөв нөхөх чадвартай байх зэрэг олон талын мэдлэг, мэдээлэл өгөх юм. Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа нь ДНБ, ТХЗ, Хэрэглээний үнийн индексийг тооцоход шаардлагатай үзүүлэлт, тооцоонуудыг гаргадаг. Мөн хоёр жил тутамд Монгол Улсын хүн амын амьжиргааны түвшин ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг бүс, суурьшил, аймгийн хэмжээнд тооцон гаргадаг билээ. Харин Ажиллах хүчний судалгаа нь хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлж, хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэсний хэмжээнд бүс, хот, хөдөө, аймаг, нийслэл, дүүргээр эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, ажил мэргэжлийн ангиллаар улирлын нөлөөллийг тусган гаргадаг.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 30. 15 цаг 13 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 2685.1 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 20.8 мянган толгой буюу 0.4 хувиар буурлаа. 2017 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 134 толгой буюу 3.9 хувиар, хонь 18.8 мянган толгой буюу 0.8 хувиар тус тус өсч, харин адуу 7.0 мянган толгой буюу 1.8 хувиар, үхэр 15.5 мянган толгой буюу 4.8 хувиар, ямаа 17.1 мянган толгой буюу 1.1 хувиар тус тус буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 17. 14 цаг 30 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 659,7 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 296.2 мянган төгрөг буюу 31.0 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 677.8 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 33.7 мянган төгрөгөөр бага буюу 644.1 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 481.0 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 646.8 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 690.5 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 801.7 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 726,6 мянган төгрөг боллоо. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2017 оны 3 дугаар улирлын тайланд хамрагдсан 606.3 мянган ажиллагчдын медиан цалин нь 690.9 мянган төгрөг юм.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны Мал, тэжээвэр амьтадын болон Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогын анхны цахим семинар-сургалтыг сумдад зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 01. 18 цаг 04 минут
Семинар сургалтанд сумдын Засаг дарга, орлогч, ЗДТГ-ын дарга, мал үржлийн албаны ажилтнууд, сургуулийн захирал, бие тамирын багш, нийгмийн бодлогын ажилтан, олон нийтийн интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан, сум-багийн статистик хариуцсан ажилтнууд оролцож мал болон биеийн тамирын тооллогын зохион байгуулалт, тооллогын маягт, аргачлал, программын талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж өгч Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн болон бусад мэдээ тайлангийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2017 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 17. 12 цаг 06 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 989.9 мянган төгрөг, сумын төвд 871.3 мянган төгрөг, хөдөөд 832.5 мянган төгрөг боллоо. Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.1 сая төгрөг, сумын төвд 1.0 сая төгрөг, хөдөөд 888.5 мянган төгрөг боллоо. Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.08 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.24 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.5 сая төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 54.0 хувь, Төвийн бүсэд 86.3 хувь, Улаанбаатар хотод 60.3 хувь, Хангайн бүсэд 37.3 хувь, Зүүн бүсэд 28.9 хувь, Баруун бүсэд 28.5 хувиар тус тус өндөр гарлаа. Төвийн бүсийн хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар улиралд хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын хэрэглээ нийт хэрэглээнд 7.4 хувийг, хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын хэрэглээ 41.4 хувийг эзэлжээ. Энэ нь хүн амын хамгийн чинээлэг 20 хувийнхны хэрэглээний дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 20 хувийнхнаас 5.6 дахин их гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2017 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 16. 17 цаг 49 минут
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2017 оны 3 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 73.2 хувь (улсын дундаж 61.1%) болж өмнөх улирлаас 1.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 5.2 пунктээр тус бүр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны 3 дугаар улиралд 5.4 хувь (улсын дундаж 9.1%) болж, өмнөх оны мөн үеэс 2.4 пунктээр, өмнөх улирлаас 0.2 пунктээр тус бүр өслөө.
Дэлгэрэнгүй

“Статистикийн боловсрол” сэдэвт хичээлийг 19 сумын ахлах ангийн сурагчдад заалаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 10. 15 цаг 19 минут
Статистикийн тухай ойлголт, интернет орчинд хэрхэн ажиллаж мэдээллийг хаанаас олж авах, олон улсын статистикийн чиг хандлага, аймаг, сумын хүн ам, малын тоо, бусад мэдээ тоо баримт судалгааны талаар, тэдгээр судалгааг хэрхэн цуглуулан дүн шинжилгээ хийж иргэдэд хүргэдэг талаар зааж харилцан ярилцан хичээлийг үр дүнтэй хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Японы статистикийн товчооны судалгааны баг аймагт ажиллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 10. 12 цаг 43 минут
Японы Статистикийн товчооноос Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэл технологийн хөгжил ямар түвшинд байгааг судалж, танилцаж цаашид хэрхэн хөгжүүлж болох талаар зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй