ТӨВ АЙМАГ “ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙ, МАНЛАЙЛАЛ” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ АНХ УДААГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 07. 18 цаг 44 минут
Энэхүү зөвлөгөөний гол зорилго нь 2017 оны урианы жилийн ажлаа бататгаж ажлаа тайлагнах, мөн энэ онд уриа болгон дэвшүүлсэн “Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх жил”-ийн ажлаа эхлүүлж удирдах ажилтны ёс зүй, харилцаа хандлагын эерэг нөлөөллийг дээшлүүлж, манлайллын чадавхийг сайжруулах замаар төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг ахиулах юм.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 06. 18 цаг 37 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу энэ онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо. Хүн амын амьжиргааны доод түвшин нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 72.5-82.8 хувийг, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох бүрэн тэтгэврийн 62.1-70.9 хувийг, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн 71.6-81.7 хувийг, ҮСХ-ны 2017 оны 3 дугаар улирлын цалингийн мэдээний сарын дундаж цалингийн 18.2-20.8 хувийг хангажээ. Харин Нийгмийн халамжийн сангаас олгох халамжийн тэтгэврийн хэмжээнээс 12.3-28.1 хувиар илүү юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эрэмбэ, зиндаа 2017 онд

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 03. 14 цаг 47 минут
Төв аймаг нь 27 сум 97 багтай ба улсын хэмжээнд сумын тоогоор нэгдүгээрт, багийн тоогоор долдугаарт ордог. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2016 оны гүйцэтгэлээр 508.6 тэрбум төгрөг, 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр орон нутгийн төсвийн орлого 71.3 тэрбум ₮, орон нутгийн төсвийн зарлага 75.2 тэрбум ₮ болсон. 2017 онд 15231 малтай өрх, 11897 малчин өрх, 19462 малчид бүртгэгдлээ. 4,68 сая толгой мал тоолуулснаас тэмээ 3.5 мянган толгой, адуу 375.6 мянган толгой, үхэр 310.8 мянган толгой, хонь 2,46 сая толгой, ямаа 1,53 сая толгойг тоолуулж улсад адуугаараа хоёр, хонь, үхэр болон нийт малын тоогоор дөрөвт орлоо.
Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулж баталгаажууллаа

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 17. 15 цаг 40 минут
Үндэсний статистикийн хороо нь албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллийн чанар, уялдаа, давхардалгүй байх асуудалд ихээхэн анхаарч ажилладаг бөгөөд энэ хүрээнд БСШУСЯ, ЭМЯ-тай хамтран хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг 2018 зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг боловсруулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ц.Цогзолмаа, Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Ажиллах хүчний судалгааны багийн ахлагч, судлаачдад зориулсан сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 16. 16 цаг 52 минут
Сургалтын зорилго нь анхан шатны мэдээлэл цуглуулдаг багийн ахлагч, судлаач нарт ӨНЭЗС, АХС-ны асуулгыг зааврын дагуу үнэн, зөв, бүрэн, чанартай нөхөх чадвар эзэмшүүлэх юм. Тодруулбал, нэгдсэн нэг ойлголттой болох, судалгааны ярилцлага авах чадварыг дээшлүүлэх, асуулгын үзүүлэлт бүрийг нягт ойлгож, зөв нөхөх чадвартай байх зэрэг олон талын мэдлэг, мэдээлэл өгөх юм. Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа нь ДНБ, ТХЗ, Хэрэглээний үнийн индексийг тооцоход шаардлагатай үзүүлэлт, тооцоонуудыг гаргадаг. Мөн хоёр жил тутамд Монгол Улсын хүн амын амьжиргааны түвшин ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг бүс, суурьшил, аймгийн хэмжээнд тооцон гаргадаг билээ. Харин Ажиллах хүчний судалгаа нь хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлж, хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэсний хэмжээнд бүс, хот, хөдөө, аймаг, нийслэл, дүүргээр эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, ажил мэргэжлийн ангиллаар улирлын нөлөөллийг тусган гаргадаг.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 30. 15 цаг 13 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 2685.1 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 20.8 мянган толгой буюу 0.4 хувиар буурлаа. 2017 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 134 толгой буюу 3.9 хувиар, хонь 18.8 мянган толгой буюу 0.8 хувиар тус тус өсч, харин адуу 7.0 мянган толгой буюу 1.8 хувиар, үхэр 15.5 мянган толгой буюу 4.8 хувиар, ямаа 17.1 мянган толгой буюу 1.1 хувиар тус тус буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 17. 14 цаг 30 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 659,7 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 296.2 мянган төгрөг буюу 31.0 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 677.8 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 33.7 мянган төгрөгөөр бага буюу 644.1 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 481.0 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 646.8 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 690.5 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 801.7 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 726,6 мянган төгрөг боллоо. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2017 оны 3 дугаар улирлын тайланд хамрагдсан 606.3 мянган ажиллагчдын медиан цалин нь 690.9 мянган төгрөг юм.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны Мал, тэжээвэр амьтадын болон Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогын анхны цахим семинар-сургалтыг сумдад зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 01. 18 цаг 04 минут
Семинар сургалтанд сумдын Засаг дарга, орлогч, ЗДТГ-ын дарга, мал үржлийн албаны ажилтнууд, сургуулийн захирал, бие тамирын багш, нийгмийн бодлогын ажилтан, олон нийтийн интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан, сум-багийн статистик хариуцсан ажилтнууд оролцож мал болон биеийн тамирын тооллогын зохион байгуулалт, тооллогын маягт, аргачлал, программын талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж өгч Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн болон бусад мэдээ тайлангийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө
Дэлгэрэнгүй