Ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 13. 01 цаг 33 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 699,3 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 326.3 мянган төгрөг буюу 31.8 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 701.9 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 3.8 мянган төгрөгөөр бага буюу 697.1 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 497.2 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 678.0 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 797.9 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 852.8 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 687,5 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилтыг сайжруулах ажил үргэлжилж байна

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 11 цаг 05 минут
Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан нь тухайн өрхийн гишүүдийн мэдээллийг бүртгэх бөгөөд тухайн оны суурин хүн амын тайлангийн анхдагч суурь мэдээлэл, хүн амын нас хүйсийн бүтэц, гэрлэлтийн байдал, шилжилт хөдөлгөөн, ажил эрхлэлт, боловсрол, орон сууцны төрөл, нөхцөл, нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд зэрэг хүн ам, өрхийн мэдээллийг цуглуулж, засаг захиргааны бүх нэгжээр боловсруулан гаргадгаараа ач холбогдолтой. Мөн хүн ам, өрхийн талаарх засаг захиргааны анхан шатны болон нийгэм, эдийн засаг, хүн амын түүвэр судалгаа, хүн ам, орон сууц, мал тооллогын анхан шатны нэгж, хамрах хүрээг тодорхойлох суурь мэдээлэл болдог төдийгүй үндэсний болон бүсийн хэмжээний богино хугацааны төлөвлөлт хийх, бүх шатны Засаг дарга нар орон нутгийнхаа нийгэм, эдийн засгийн бодлогыг боловсруулахад чухал шаардлагатай суурь мэдээлэл болдог. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг сайжруулж буй энэ цаг мөчид иргэн Та багтаа хандан хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан дахь өрх болон өрхийн бүх гишүүдийн мэдээлэлтэй танилцаж үнэн зөв байдалд хяналт тавин ажиллана уу.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2018 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 16. 02 цаг 22 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.0 сая төгрөг, сумын төвд 847.3 мянган төгрөг, хөдөөд 755.0 мянган төгрөг боллоо. Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.08 сая төгрөг, сумын төвд 973.3 мянган төгрөг, хөдөөд 795.6 мянган төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 62.7 хувь, Төвийн бүсэд 73.5 хувиар тус тус өндөр гарлаа. 2018 оны 2 дугаар улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.1 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.22 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.36 сая төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2018 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 15. 03 цаг 35 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2018 оны 2 дугаар улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 55,8 мянга, 15, түүнээс дээш насны ажиллагчид 53,6 мянга боллоо. Аймгийн хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс ажиллах хүч 1.6 (3.0%) мянгаар; ажиллагчид 2.2 (4.3%) мянгаар тус бүр өсч; 15, түүнээс дээш насны ажилгүй иргэд 0.6 (21.4 %) мянгаар буурлаа. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2018 оны 2 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 78.7 хувь (улсын дундаж 61.0%) болж өмнөх улирлаас 0.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 2.2 пунктээр тус бүр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны 2 дугаар улиралд 3.9 хувь (улсын дундаж 7.5%) болж, өмнөх улирлаас 1.2 пунктээр өсч, өмнөх оны мөн үеэс 1.3 пунктээр буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын Статистикийн газрын төлөөлөгчид хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 07 сар 07. 02 цаг 42 минут
Энэ удаагийн уулзалтаар хөдөө аж ахуйн статистик болон өрхийн орлого, зарлагын судалгааны хүрээнд харилцан мэдээлэл солилцлоо. Хэлтсээс орон нутгийн салбарын үйл ажиллагааны чигллээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж Төв аймгийн эдийн засгийн үндсэн 2 салбар болох мал аж ахуй, газар тариалангийн үзүүлэлтүүдийг танилцуулж, мал тооллого болон өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны цахим программ хангамжийн ашиглалт, хэрэглээний одоогийн түвшин, тулгарч буй сорилт бэрхшээлийн талаар мэдээлэл өгч, санал солилцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны үндсэн үр дүнг тархаах семинар боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 18. 04 цаг 13 минут
Аймаг болон үндэсний хэмжээнд төлөөлөх чадварыг хангасан 7860 өрхийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож, 15-64 насны 7319 эмэгтэйг судалгаанд хамруулсан. Эмэгтэйчүүдийн тэн хагасаас илүү (улсын дундаж- 57.9 хувь, Төв аймаг 57.7 хувь) нь амьдралынхаа туршид хамтрагчийн хүчирхийллийн аль нэг (нэг болон түүнээс олон) хэлбэрт өртөж байжээ. Улсын дундажаар эмэгтэйчүүдийн 17.3 хувь (Төв аймаг 14.9 хувь) нь амьдралынхаа туршид, 4.5 хувь (Төв аймаг 4.8 хувь) нь сүүлийн 12 сард бусад хүмүүсийн үйлдсэн бие махбодын хүчирхийлэлд өртжээ.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 13. 06 цаг 58 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 663,6 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 334.8 мянган төгрөг буюу 33.5 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 661.8 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 3.4 мянган төгрөгөөр их буюу 665.2 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 494.5 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 647.4 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 756.1 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 761.1 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 686,5 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны хагас малын түүвэр судалгааны цахим семинар-сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 31. 08 цаг 43 минут
Семинар сургалтанд сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, санхүүгийн болон мал үржлийн албаны дарга нар, олон нийтийн интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан, сум-багийн статистик хариуцсан ажилтнууд оролцож малын түүвэр судалгааны зохион байгуулалт, тооллогын маягт, аргачлал, программын талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж өгч ХАӨМС-гийн болон бусад мэдээ тайлангийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл зааварчлага өглөө.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ИРГЭД (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
1927
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
594,3 тэрбум төгрөг (2018 он)