Ядуурлын дүр төрх-2018. МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН 2018 ОНД 28.4 ХУВЬ БОЛЛОО

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 05 цаг 49 минут
ҮСХ болон Дэлхийн банкны хамтран тооцсон ядуурлын тооцооны үр дүнг авч үзвэл, Монгол Улсын хүн амын ядуурлын түвшин 2016 онд 29.6 хувь байсан бол 2018 онд 28.4 хувь болж, 1.2 пунктээр буурчээ. ҮСХ болон Дэлхийн банкны хамтран тооцсон ядуурлын тооцоогооор Төв аймгийн хүн амын ядуурлын түвшин 2018 онд 20.5 хувь болж улсын дунджаас 7.9 пунктээр, төвийн бүсийн аймгуудын дунджаас 5.6 пунктээр тус бүр доогуур гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 16. 08 цаг 35 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 786,9 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 371.0 мянган төгрөг буюу 47.1 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 754.3 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 59.8 мянган төгрөгөөр их буюу 814.1 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 559.5 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 788.3 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 894.4 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 885.7 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 799,2 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2019 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 13. 13 цаг 34 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2019 оны 1 дүгээр улирлын дүнгээр улсын хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 1.3 сая нь ажиллах хүч байна. Энэ нь ажиллах хүчний оролцооны түвшин 60.7 хувь байгааг илэрхийлж байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшинг хүйсээр авч үзвэл, эрэгтэйчүүд 68.4 хувь, эмэгтэйчүүд 53.7 хувь боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-2020, БОСТ-2019 бэлтгэл ажлын талаар цахим хурал хийв.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 03. 10 цаг 37 минут
ХАОСТ-2020, БОСТ-2019 бэлтгэл ажлын талаар сумдын тооллогын комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийлээ. Монгол улс Хүн ам орон сууцны тооллогын тухай хуулиар 10 жил тутамд хүн амаа тоолдог. Ээлжит тооллогыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 00 цагт явахаар тов гарсан. 2020 оны Хүн ам орон сууцны тооллого нь хосолмол буюу нийт хүн амын 90 орчим хувьд нь бүртгэлд суурилж, 10 орчим хувьд нь уламжлалт аргаар явуулахаараа өмнөх тооллогуудаас онцлогтой. Иймд МУ-ын хэмжээнд баг, хороо бүрт хөтлөгддөг Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт шинэчлэлтийг ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны талаар цахим хурал, сургалт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 31. 07 цаг 56 минут
ҮСХ-оос энэ жилийн малын түүвэр судалгааг 2019 оны 06 дугаар сарын 03-наас 10-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Үүнтэй уялдан аймгийн Статистикийн хэлтсээс Засаг даргын 2019.05.22 -ы 01/956 тоот “Малын түүвэр судалгааг явуулах тухай” албан бичгийг сумдын Засаг дарга нарт; маягт, заавар, түүврийн хүрээ болон холбогдох бусад материалыг сум, багт хүргүүлэх зэргээр бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2019 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 06 цаг 29 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.13 сая төгрөг, сумын төвд 1.03 сая төгрөг, хөдөөд 855.1 мянган байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.28 сая төгрөг, сумын төвд 1.18 сая төгрөг, хөдөөд 974.6 мянган төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 68.0 хувь, Төвийн бүсэд 88.6 хувь, Зүүн бүсэд 80.0 хувь, Улаанбаатар хотод 71.4 хувь, Хангайн бүсэд 58.2 хувь, Баруун бүсэд 44.3 хувиар тус тус их гарлаа. 2019 оны 1 дүгээр улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.23 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.33 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.66 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2019 оны 1 дүгээр улиралд Зүүн бүсэд 0.336, Улаанбаатар хотод 0.321 болж, улсын дунджаас 0.006-0.021 нэгжээр их, Баруун, Хангай, Төвийн бүсэд 0.283-0.311 болж, улсын дунджаас 0.004-0.032 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй цахим сургалтын зар

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 17. 09 цаг 19 минут
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн Статистикийн институт /АНДОСИ-UNSIAP/-ээс “Албан ёсны статистик ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго” сэдэвт нээлттэй цахим сургалтыг зарлаж байна. Сургалтын хугацаа: 2019 оны 5 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдрүүд Сургалтад оролцогч нь: Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын анхан шатны нэгжийн ажилтан Статистикийн мэдээллийн хэрэглэгч Статистикийн онол, аргыг сонирхож байгаа хүмүүс Статистикийн онолын мэдлэггүй хүмүүс ч хамрагдах боломжтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Цаг ашиглалтын судалгаа энэ сарын 16-наас эхэлнэ

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 15. 10 цаг 26 минут
Монгол хүний амьдралын хэв маягийг тодорхойлж, өдрийн 24 цагт юу, юу хийж, түүндээ хэчнээн цаг хугацаа зарцуулж буйг тодорхойлдог. Цаг ашиглалтын судалгааг энэ онд хуулийн дагуу зохион байгуулахаар Үндэсний статистикийн хороо бэлтгэл ажлаа эхлүүлээд байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг бүсчилсэн байдлаар зохион байгууллаа. Төвийн бүсийн сургалтыг Улаанбаатар хотод болж Төв, Дундговь аймаг болон Улаанбаатар хотын мэдээлэл цуглуулалтын ажилтнууд оролцлоо. Цаг ашиглалтын судалгааг улирлаар зохион байгуулдаг. Төв аймаг нийт 480 өрх, үүнээс улиралд 120 өрхийг хамруулах юм
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо