Ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 15. 10 цаг 25 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 749,0 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 371.3 мянган төгрөг буюу 33.1 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 739.3 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 18.1 мянган төгрөгөөр их буюу 757.4 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 509.1 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 746.7 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 845.9 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 819.3 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 800,3 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

“Жендерт суурилсан хүчирхийлэл” судалгааны үр дүнг танилцуулах семинарыг зохион байгуулав.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 25. 09 цаг 46 минут
ҮСХ-оос “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” үндэсний судалгааны үр дүнг танилцуулах семинарыг 2018 оноос эхлэн 21 аймагт хийхээр төлөвлөсний дагуу Төв аймагт 2-р сарын 22-нд аймгийн Статистикийн хэлтэстэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Семинарын зорилго нь: “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” үндэсний судалгааны үндсэн үр дүнг аймгийн бодлого төлөвлөгч, боловсруулагч, шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгч нарт танилцуулах, цаашдын хамтын ажиллагаа, бодлогын зөвлөмж боловсруулах юм.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 16. 10 цаг 33 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.09 сая төгрөг, сумын төвд 940.6 мянган төгрөг, хөдөөд 817.9 мянган төгрөг байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.18 сая төгрөг, сумын төвд 1.04 сая төгрөг, хөдөөд 844.6 мянган төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 65.0 хувь, Төвийн бүсэд 77.5 хувь, Улаанбаатар хотод 71.2 хувь, Зүүн бүсэд 65.3 хувь, Хангайн бүсэд 60.3 хувь, Баруун бүсэд 34.7 хувиар тус тус их гарлаа. 2018 оны 4 дүгээр улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.1 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.26 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.2 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2018 оны 4 дүгээр улиралд Зүүн бүсэд 0.352, Улаанбаатар хотод 0.323, Төвийн бүсэд 0.322 болж, улсын дунджаас 0.001-0.031 нэгжээр их, Баруун, Хангайн бүсэд 0.283-0.307 болж, улсын дунджаас 0.014-0.038 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 15. 11 цаг 22 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2018 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 51,6 мянга, 15, түүнээс дээш насны ажиллагчид 50,0 мянга боллоо. Аймгийн хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс ажиллах хүч 3.7 (7.7%) мянгаар; ажиллагчид 2.6 (5.5%) мянгаар; 15, түүнээс дээш насны ажилгүй иргэд 1.1 (2.2 дахин) мянгаар тус бүр өслөө. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2018 оны 4 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 78.6 хувь (улсын дундаж 61.9%) болж өмнөх улирлаас 0.7 пунктээр өсч, өмнөх оны мөн үеэс 4.8 пунктээр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны 4 дүгээр улиралд 3.0 хувь (улсын дундаж 6.6%) болж, өмнөх улирлаас 2.5 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 2.0 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 23. 08 цаг 17 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2019 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо. Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Төвийн бүсэд 11.6 (6.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 187,1 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 31. 04 цаг 37 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2018 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 482.1 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 103.0 мянган толгой буюу 2.2 хувиар буурлаа. ндөрширээт, Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Алтанбулаг, Зуунмод, Баян, Дэлгэрхаан, Архуст, Мөнгөнморьт сумд малын тоогоо өмнөх оноос 15794-297 толгойгоор буюу 6,9-0,3 хувиар тус бүр өсгөв. 2018 онд малын тоо 5 төрөл дээр өмнөх оныхоос буурлаа. Тэмээ 24 толгой буюу 0.7 хувиар, адуу 34.2 мянган толгой буюу 9.1 хувиар, үхэр 28.5 мянган толгой буюу 9.2 хувиар, хонь 12.1 мянган толгой буюу 0.5 хувиар, ямаа 28.3 мянган толгой буюу 1.8 хувиар тус тус буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 19. 04 цаг 41 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 683,4 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 348.4 мянган төгрөг буюу 33.7 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 703.0 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 35.1 мянган төгрөгөөр бага буюу 667.9 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 502.2 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 667.0 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 745.7 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 748.7 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 775,5 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны Мал, тэжээвэр амьтадын улсын тооллогын цахим семинар-сургалтыг сумдын удирдлагуудад зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 30. 03 цаг 54 минут
2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 2018 оны Мал, тэжээвэр амьтадын улсын тооллогын цахим семинар-сургалтыг сумдын удирдлага нарт АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД МАЛ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Ж.БАТЖАРГАЛ, статистикийн хэлтсээс зохион байгуулан явууллаа. Семинар сургалтанд сумдын Засаг дарга, орлогч, ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга, ЗДТГ-ын дарга, санхүү албаны дарга, олон нийтийн интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан, сумын статистик хариуцсан ажилтнууд оролцож мал тооллогын зохион байгуулалт, тооллогын маягт, аргачлал, программын талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж өгч ХАӨМС-гийн болон бусад мэдээ тайлангийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл зааварчлага өглөө.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо