Хүний нөөц


Улсын бүртгэл статистикийн газар

Газрын даргын тушаал

Ерөнхий газрын даргын тушаал

Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын Б/27 тоот тушаал, хавсралт

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын А/12 тоот тушаал 

ҮСХ-ны 4-1/280 дугаар албан тоот

Хэлтсийн даргын тушаал: 03 тоот, 05 тоот

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах