Монгол Улсын ДНБ


Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, Үндэсний нийт орлогын танилцуулга эдийн засгийн шинэ ангилалаар:

- 2013 он 

- 2014 он

2015 он

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах