Динамик эмхэтгэл


1941-2017_1

1941-2017_2

1941-2017_3

 Ерөнхий  тэмдэглэгээ  Товчилсон тэмдэглэл

Нутаг дэвсгэр, хилийн урт

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, багийн тоо

УИХ, аймгийн ИТХ-ын сонгууль 1992-2016

Сумдын ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчийн тоо, намын харъяаллаар 1996,2004,2012,2016

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

Боловсрол

Эрүүл мэнд

 • Халдварт өвчлөл сумаар 1990-2016

Гэмт хэрэг

Мал аж ахуйн үзүүлэлт

 • Малчид, малчин, малтай өрхийн тоо сумаар 1993-2018 xls,pdf
 • Number of herder households, Number of herdsmen 
 • Малчин өрхийн нийгмийн зарим үзүүлэлт-сумаар 
 • Иргэдийн хувийн бүлэглэлт- сумаар, бүлгээр 1992-2018 xls, рdf
 • Grouping of households with livestock, by soum 1992-2017 pdf
 • Малын тоо-сумаар, төрлөөр 1930, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 19491960-2018 xls,pdf
 • Хээлтэгч малын тоо-сумаар, төрлөөр 1961-2018 xls, pdf
 • Хүнсэнд хэрэглэсэн мал төрлөөр, сумаар 1943, 1947-1949, 1955 xls, pdf  1961-2018 xls,pdf
 • Малын тоо, хээлтэгч, бойжсон төл, бойжилтын хувь төрлөөр, сумаар 1941-1958 xls, pdf
 • Том малын хэрэглээний зарлага төрлөөр, сумаар 1950-1958 xls, pdf
 • Том малын зүй бус хорогдол, хорогдсон төл 1961-2018 xls,pdf
 • Зүй бусаар хорогдсон том мал, түүний оны эхний малд эзлэх хувь, төл малын хорогдол малын төрлөөр, сумаар 1943-1958 xls, pdf

Газар тариалангийн үзүүлэлт

 • Тариалсан талбай,  ургамлын төрлөөр-сумаар 1960-2016
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-сумаар     1960-2016
 • Бэлтгэсэн нийт тэжээл, хадлан-сумаар  1960-2016

Төсөв

 • Гурван шатны төсвийн орлого-сумаар 1995-2016

Хэрэглээний үнийн индекс

 • Хэрэглээний үнийн индекс /өмнөх онтой харьцуулсан/ 1997-2018

Барилга орон сууц

 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2000-2015  2000-2016
 • Барилга угсралт, их засварын ажил, хөрөнгө оруулалт 1996-2018

Бусад

Багаар

 • Хүн амын тоо багаар 2004-2005_103 баг xls, pdf  , 2006-2016 xls, pdf 
 • Малын тоо багаар, төрлөөр 2004-2005, 2006-2012 xls, pdf  2013-2016 xls, pdf 
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-багаар  2014-2017