Тооллого, судалгаа


1. Хүн ам ажил эрхлэлтийн судалгаа  2004,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015
2.Хөдөө аж ахуйн салбар 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016              
3. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
4. Төвийн бүсийн эдийн засаг нийгмийн хөгжил 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
5. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд Төв аймгийн эзлэх байр суурь 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015
6. Малчин өрхийн ядуурлыг хэмжих асуудал 2009, 2014, 2016
7.Төв аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа, үнэ бусад салбарын  судалгаа  2011 2013 2014 2015, 2016
8.Улс, аймаг, сум, багийн зарим үзүүлэлтээр зэрэгцүүлсэн зиндаа 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
9.Ажиллах хүчний судалгааны тайлан 2014
10.Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүнгээр хүн амын тоо excel, pdf