Тооллого, судалгаа


1. Хүн ам ажил эрхлэлтийн судалгаа  2004,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015
2.Хөдөө аж ахуйн салбар 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016, 2017
3. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
4. Төвийн бүсийн эдийн засаг нийгмийн хөгжил 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017
5. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд Төв аймгийн эзлэх байр суурь 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015, 2017
6. Малчин өрхийн ядуурлыг хэмжих асуудал 2009, 2014, 2016
7.Төв аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа, үнэ бусад салбарын  судалгаа  2011 2013 2014 2015, 2016, 2017
8.Улс, аймаг, сум, багийн зарим үзүүлэлтээр зэрэгцүүлсэн зиндаа 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018_1, 2018_2
9.Ажиллах хүчний судалгааны тайлан 2014
10.Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүнгээр хүн амын тоо excel, pdf
11.Төв аймгийн оны лавлагаа 2017
 
НЭГДСЭН ТАЙЛАН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО 2017
2.ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН-2017   A B C D E F
3.ӨРХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ 2017 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА  “Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн , 2016-2018
4.ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНИЙН ИНФЛЯЦАД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ БА БОГИНО ХУГАЦААНЫ ИНФЛЯЦЫН ТААМАГЛАЛ
5.ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2017 ОНД
6. ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАР- 2017 ҮСХ
7. ГАДААД ХУДАЛДАА 2017-ҮСХ
8. МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗАРИМ ДАНСУУД ҮСХ
9. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ 2017 ОНД  ҮСХ
10.БҮС НУТГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-ҮСХ
11.“ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА” 2018 ОНЫ ҮР ДҮН
12.Монгол Улсын Эрчим хүчний үр ашиг, хүртээмж, түүнд хийсэн бүтцийн шинжилгээ
13.СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
14.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
15.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2018, Илтгэл: Үндсэн үр дүн
16.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2018, Илтгэл: Тогтвортой хөгжлийн зорилтын үзүүлэлтүүд
17.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2018 инфографик
18.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2018 нэгдсэн тайлан
19. Аймаг, нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2018