Тооллого судалгаа


1. Хүн ам ажил эрхлэлтийн судалгаа  2004,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015
2.Хөдөө аж ахуйн салбар 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016             
3. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
4. Төвийн бүсийн эдийн засаг нийгмийн хөгжил 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
5. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд Төв аймгийн эзлэх байр суурь 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015
6. Малчин өрхийн ядуурлыг хэмжих асуудал 2009, 2014, 2016
7.Төв аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа, үнэ бусад салбарын  судалгаа  2011 2013 2014 2015, 2016
8.Улс, аймаг, сум, багийн зарим үзүүлэлтээр зэрэгцүүлсэн зиндаа 2013, 2014, 2015, сум 2016  баг 2016
9.Ажиллах хүчний судалгааны тайлан 2014
10.Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүнгээр хүн амын тоо excel, pdf
 
 

 

2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах