Мэдээлэгч, хэрэглэгч нарт


Статистикийн талаарх ойлголт товч тайлбар

Хэрэглээний үнийн индекс, түүний тооцох нь

Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал

"Статистикийн боловсрол" ЕБС-ын ахлах ангийханд зориулав.

Төв аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс
Утас: 976-7027-2136, 976-7027-2275, 93013852
E-mail: tuv@nso.mn, tuv_sta@yahoo.com 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах