Бизнес регистрийн сан


2011 оны аж ахуйн байгууллагын улсын тооллого 

Үйл ажиллагаа явуулж буй ажиллагчдын тоо бүлгээр сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо сумдаар, орлогын бүлэг, өмчийн хэлбэрээр

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо эдийн засгийн хэлбэр, өмчийн хэлбэр, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо  эдийн засгийн хэлбэр, орлогын бүлгээр, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо, эдийн засгийн ангилал, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо, хариуцлагын хэлбэр, орлогын бүлэг, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо, эдийн засгийн ангилал, орлогын бүлэг, сумаар

Тооллогод хамрагдсан ААНБ-ын асуулгын төрлөөр

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ууд

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тоо аймаг, сум, өмчийн хэлбэрээр 1998-2016     pdf  xls

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тоо аймаг, сум, ажилчдын тооны бүлгээр 1998-2016   pdf  xls

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тоо аймаг, сум, эдийн засгийн ангиллаар 1998-2016    pdf  xls

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах