Бизнес регистрийн сан


2016 оны аж ахуйн байгууллагын улсын тооллого 

 2.1. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

 2.2. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

2.3. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, ХАРИУЦЛАГЫН ХЭЛБЭР, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

 2.4. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, ХАРИУЦЛАГЫН ХЭЛБЭР, ӨМЧИЙН ТӨРЛӨӨР

2.5. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАРААР, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

2.6. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, ХАРИУЦЛАГЫН ХЭЛБЭР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

2.7. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, ӨМЧИЙН ТӨРӨЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

 2.8. ХУВИЙН СЕКТОРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТОО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАР, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

 2.9. БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮЛЭГ, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

 2.10. ТЭЭВЭР, АГУУЛАХ, МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖ, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭД САЛБАРААР

2.11. ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛДЭГ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТОО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮЛЭГ, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

2.12. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО, АЖИЛЛАГЧДЫН ТООНЫ БҮЛЭГ, ТООЛЛОГО ЯВАГДСАН ОНООР

 2.13. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАР, АЖИЛЛАГЧДЫН ТООНЫ БҮЛГЭЭР

2.14.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТОО, БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫН БҮЛЭГ, САЯ ТӨГРӨГ

2.15. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТОО, БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫН БҮЛЭГ, САЯ ТӨГРӨГ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГДСЭН ҮР ДҮН

 

2011 оны аж ахуйн байгууллагын улсын тооллого 

Үйл ажиллагаа явуулж буй ажиллагчдын тоо бүлгээр сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо сумдаар, орлогын бүлэг, өмчийн хэлбэрээр

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо эдийн засгийн хэлбэр, өмчийн хэлбэр, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо  эдийн засгийн хэлбэр, орлогын бүлгээр, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо, эдийн засгийн ангилал, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо, хариуцлагын хэлбэр, орлогын бүлэг, сумаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо, эдийн засгийн ангилал, орлогын бүлэг, сумаар

Тооллогод хамрагдсан ААНБ-ын асуулгын төрлөөр

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ууд, улирлаар

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тоо аймаг, сум, өмчийн хэлбэрээр 1998-2017     pdf  xls

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тоо аймаг, сум, ажилчдын тооны бүлгээр 1998-2017   pdf  xls

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тоо аймаг, сум, эдийн засгийн ангиллаар 1998-2017    pdf  xls