Динамик эмхэтгэл


 Ерөнхий  тэмдэглэгээ  Товчилсон тэмдэглэл

Нутаг дэвсгэр, хилийн урт

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, багийн тоо

УИХ, аймгийн ИТХ-ын сонгууль 1992-2016

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

 • Суурин хүн амын тоо 1941-2015  xlspdf
 • Хүн амын тоо багаар 2004-2005_103 баг xls, pdf  , 2006-2016 xls, pdf 
 • Ажил эрхлэлт сумаар  1956-2014 pdf
 • Хүн ам, өрх, нийгмийн үзүүлэлтүүд сумаар 1961-2015 pdf

Боловсрол

Гэмт хэрэг

Мал аж ахуйн үзүүлэлт

 • Малчид, малчин, малтай өрхийн тоо сумаар 1993-2016 xls,pdf
 • Иргэдийн хувийн бүлэглэлт- сумаар, бүлгээр 1992-2016 xls, рdf
 • Малын тоо-сумаар, төрлөөр 1930, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 19491960-2016 xls,pdf
 • Малын тоо багаар, төрлөөр 2004-2005, 2006-2012 xls, pdf  2013-2016 xls, pdf 
 • Хээлтэгч малын тоо-сумаар, төрлөөр 1961-2016 xls, pdf
 • Хүнсэнд хэрэглэсэн мал төрлөөр, сумаар 1943, 1947-1949, 1955 xls, pdf  1961-2016 xls,pdf
 • Том малын зүй бус хорогдол, хорогдсон төл 1961-2016 xls,pdf
 • Малчид, малчин өрхийн тоо, малчин өрхийн ахуй соёлын үзүүлэлт 1971-2015 xls, pdf
 • Малын тоо, хээлтэгч, бойжсон төл, бойжилтын хувь төрлөөр, сумаар 1941-1958 xls, pdf
 • Том малын хэрэглээний зарлага төрлөөр, сумаар 1950-1958 xls, pdf
 • Зүй бусаар хорогдсон том мал, түүний оны эхний малд эзлэх хувь, төл малын хорогдол малын төрлөөр, сумаар 1943-1958 xls, pdf

Газар тариалангийн үзүүлэлт

 • Тариалсан талбай, хураасан ургац, ургамлын төрлөөр 1961-2015 xlspdf

Хэрэглээний үнийн индекс

 • Хэрэглээний үнийн индекс /өмнөх онтой харьцуулсан/ 1997-2015

Барилга орон сууц

 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2000-2015 
 • Барилга угсралт, их засварын ажил, хөрөнгө оруулалт 1996-2015

Бусад

 • Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны бүртгэлийн динамик 2011-2016, xls

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах