Динамик эмхэтгэл


 Ерөнхий  тэмдэглэгээ  Товчилсон тэмдэглэл

Нутаг дэвсгэр, хилийн урт

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, багийн тоо

УИХ, аймгийн ИТХ-ын сонгууль 1992-2016

Сумдын ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчийн тоо, намын харъяаллаар 1996,2004,2012,2016

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

 • Суурин хүн амын тоо 1941-2015  xlspdf
 • Хүн амын тоо багаар 2004-2005_103 баг xls, pdf  , 2006-2016 xls, pdf 
 • Ажил эрхлэлт сумаар  1956-2014 pdf
 • Хүн ам, өрх, нийгмийн үзүүлэлтүүд сумаар 1961-2015 pdf

Боловсрол

Гэмт хэрэг

Мал аж ахуйн үзүүлэлт

 • Малчид, малчин, малтай өрхийн тоо сумаар 1993-2016 xls,pdf
 • Number of herder households, Number of herdsmen 
 • Малчин өрхийн нийгмийн зарим үзүүлэлт-сумаар 
 • Иргэдийн хувийн бүлэглэлт- сумаар, бүлгээр 1992-2016 xls, рdf
 • Малын тоо-сумаар, төрлөөр 1930, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 19491960-2016 xls,pdf
 • Малын тоо багаар, төрлөөр 2004-2005, 2006-2012 xls, pdf  2013-2016 xls, pdf 
 • Хээлтэгч малын тоо-сумаар, төрлөөр 1961-2016 xls, pdf
 • Хүнсэнд хэрэглэсэн мал төрлөөр, сумаар 1943, 1947-1949, 1955 xls, pdf  1961-2016 xls,pdf
 • Том малын зүй бус хорогдол, хорогдсон төл 1961-2016 xls,pdf
 • Малчид, малчин өрхийн тоо, малчин өрхийн ахуй соёлын үзүүлэлт 1971-2015 xls, pdf
 • Малын тоо, хээлтэгч, бойжсон төл, бойжилтын хувь төрлөөр, сумаар 1941-1958 xls, pdf
 • Том малын хэрэглээний зарлага төрлөөр, сумаар 1950-1958 xls, pdf
 • Зүй бусаар хорогдсон том мал, түүний оны эхний малд эзлэх хувь, төл малын хорогдол малын төрлөөр, сумаар 1943-1958 xls, pdf

Газар тариалангийн үзүүлэлт

 • Тариалсан талбай,  ургамлын төрлөөр-сумаар 1960-2016
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-сумаар     1960-2016
 • Бэлтгэсэн нийт тэжээл, хадлан-сумаар  1960-2016

Хэрэглээний үнийн индекс

 • Хэрэглээний үнийн индекс /өмнөх онтой харьцуулсан/ 1997-2015

Барилга орон сууц

 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2000-2015  2000-2016
 • Барилга угсралт, их засварын ажил, хөрөнгө оруулалт 1996-2015

Бусад

2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах