Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн


Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2007, 2008 график

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эдийн засгийн ангилал 2005-2011 он

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эдийн засгийн шинэ ангилалаар 2012 он, ДНБ 2013 онд танилцуулга, 2013 он, 2014 он, 2015 он