Сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудад


Статистикийн ерөнхий ойлголт

Эдийн засгийн салбарууд, бизнес регистр, хөдөө аж ахуй, бусад салбарууд

Нийгмийн чиглэлийн түүвэр судалгаа

Хүн амын мэдээллийн сан, мал тооллогын программ

Статистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээ

Статистик тооцооллын дасгал

Сумын Улсын бүртгэл, статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт

2016 оны 2 сарын 22-ны сургалт 

2016 оны 5-р сарын 23-ны сургалт

Сум, багийн статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт

2017 оны 4 сарын 27_28-ны сургалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах