Бюллетень, танилцуулга


2001 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      2015 оны жилийн эцсийн эмхэтгэл

2016 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах