Статистикийн маягтууд


Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүймэдээ ААНБ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 Татах
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ ХАА-5 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7а Татах
Өрхийн тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7б Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9а Татах
Өрхийн хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9б Татах
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ ХААБ-1 Татах
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3 Татах
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4 Татах
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б Татах
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1 Татах
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 Татах
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2 Татах
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3 Татах
Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ ХТ-1 Татах
Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ СС-1 Татах


УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 Татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 Татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1а

Татах

 
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б Татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а Татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а Татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а Татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 Татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 Татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 Татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 Татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 Татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 Татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 Татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 Татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 Татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 Татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 Татах
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ ОС-1 Татах
Гэрийн фондны жилийн мэдээ ОС-3 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 Татах

 

 

 

САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ ХАА-1 Татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ ХАА-2 Татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ ХАА-3 Татах
Тариалсан талбайн мэдээ ХАА-6 Татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ ХАА-8 Татах
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ....-р сарын мэдээ АҮ-1 Татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 Татах

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах