Төсөв, санхүү


Төв аймгийн аудитын дүгнэлт

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан  2010 2011 2012 2013

 2014  оны шинэчилсэн төсвийн төлөвлөгөө

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  2013 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 9 10 11 12

 Хэлтсийн 2014 оны төсвийн дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах төлөвлөгөө

Төсвийн хуваарь

2015 он2016 он, 2017 он

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах