Төсөв, санхүү


Төв аймгийн аудитын дүгнэлт 2017, 2018 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан  2010 2011 2012 2013 2017 2018

 2014  оны шинэчилсэн төсвийн төлөвлөгөө

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  2013 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Хэлтсийн 2014 оны төсвийн дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах төлөвлөгөө

Төсвийн хуваарь

2015 он2016 он, 2017 он, 2018 он, 2019он

ТӨВ аймаг 2019 онд
МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ИРГЭД (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
1927
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
594,3 тэрбум төгрөг (2018 он)