Төсөв, санхүү


Төв аймгийн аудитын дүгнэлт 2017, 2018 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан  2010 2011 2012 2013 2017 2018

 2014  оны шинэчилсэн төсвийн төлөвлөгөө

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  2013 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Хэлтсийн 2014 оны төсвийн дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах төлөвлөгөө

Төсвийн хуваарь

2015 он2016 он, 2017 он, 2018 он, 2019он