Хууль тогтоомж


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.  Авлигын эсрэг хууль

2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

3. Архивын тухай

4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай

5. Гэр бүлийн тухай

6. Гадаадын иргэний эрхзүйн байдлын тухай

7. Газрын тухай (шинэчилсэн найруулга)

8. Газрын төлбөрийн тухай 

9. Дампуурлын тухай

10. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

11. Захиргааны ерөнхий хууль

12. Зөрчлийн тухай

13. Иргэний хууль

14. Иргэний бүртгэлийн тухай

15. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 

16. Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай

17. Компанийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

18. Монгол улсын үндсэн хууль

19. Монгол улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай

20. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

21. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

22. Нөхөрлөлийн тухай

23. Нотариатын тухай

24. Орон сууцны тухай

25. Орон сууц хувьчлах тухай

26. Статистикийн тухай хууль

27. Сонгуулийн тухай хууль

28. Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай

29. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

30. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

31. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай

32. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай 

33. Хөдөлмөрийн тухай хууль

34. Хүн ам орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль

35. Хоршооны тухай (шинэчилсэн найруулга)

36. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

37. Хөрөнгө оруулалтын тухай 

МОНГОЛ УЛСЫН  УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1.Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх 2011-2015, 2017-2020

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.Монгол улсын засгийн газрын тогтоол 341 224 235, 2017-0315_89, doc, legalinfo

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЖУРАМ, ШИЙДВЭРҮҮД

1.Мэргэжлийн ёсзүйн дүрэм батлах тухай

2.Шагналын журам шинэчлэн батлах тухай

3.Сум баг хорооны статистикийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

4.Статистикийн тэргүүний мэдээлэгч байгууллага шалгаруулах журам

5.Аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газрын жилийн ажлын үр дүнг үнэлэх журмыг шинэчлэн батлах тухай

6.Үндэсний статистикийн хорооны архивын журамыг батлах тухай 

7.Судлаач сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

8.Үндэсний статистикийн салбарын дотоод аудитын үйл ажиллагааны дүрэм

10.Байгууллагын ёс зүйн асуудлыг хянан зохицуулах журам

11. ҮСХ-ны дарга, Төв аймгийн ЗД нартай Төв аймгийн Статистикийн хэлтсийн даргын байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ,   2017 оны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө    

10.  ҮСХ-нд 2017 онд дамжуулах мэдээний график, ҮСХ-нд 2018 онд дамжуулах мэдээний график

ТӨВ АЙМГИЙН ИХТ-ЫН ТОГТООЛ, ЗД-ЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗД-ТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ, ЗД-ЫН ЗАХИРАМЖ

1.Төв аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрөөс 2004-20082009-2012, 2013-2016, 2016-2020

2.Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн шалгуур үзүүлэлт

3.Аймгийн Засаг даргатай хэлтсийн даргын байгуулсан хариуцлагын гэрээ

4.Аймгийн Засаг даргатай хэлтсийн даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014 он2015 он

5.Сум, хэлтэс, агентлаг, албан байгууллагуудаас авах 2017 оны мэдээний график

6.Төв аймгийн ЗД-ын 2016 онд Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын орон нутаг дахь нэгж, албаны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэл

7. Аймгийн Засаг даргын 2004 оны 357 дугаар захирамж