Хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого


Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үзэл баримтлал word pdf

Аймгийн тооллогын комисс

Сумын тооллогын комисс

Төв аймгийн хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үйл ажиллагааны дэлгэрэгүй төлөвлөгөө

Төв аймгийн хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын төсөв

Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр нөхөх заавар pdf, хичээл

Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр pdf A4

Хаягжилтын стандарт, Засгийн газрын 280 дугаар тогтоолын хавсралт, 

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

ХАОС-ы 2015 оны завсрын тооллогот сумдад ажиллах гэрээт ажилтанд тавих шаардлага, гэрээт ажилтантай хийх гэрээ

ХАӨМС-ийн программын талаарх нийтлэг асуулт, хариулт

ХАӨМС-ийн программын гарын авлага

ХАОС-ы 2015 оны завсрын тооллогын улсын үр дүн