ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2017 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 17. 12 цаг 06 минут

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 929.4 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 76.1 (8.9%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өсөхөд цалин хөлсний орлого 45.5 (9.5%) мянган төгрөг, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 12.4 (7.5%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн орлогын хэмжээ 2017 оны 3 дугаар улиралд 878.4 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 25.1 (2.9%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 2017 оны 3 дугаар улиралд 1.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 93.2 (10.1%) мянган төгрөгөөр өслөө.
Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага өсөхөд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 69.6 (10.0%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн зарлагын хэмжээ 2017 оны 3 дугаар улиралд 963.5 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 37.3 (4.0%) мянган төгрөгөөр өслөө.   

Өрхүүдийг мөнгөн орлого, зарлагаар нь бүлэглэн авч үзвэл, 2017 оны 3 дугаар улиралд 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх 120.5 (13.7%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 69.6 (7.9%) мянга, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 137.4 (15.6%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 135.1 (15.3%) мянга, 500.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 276.0 (31.4%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 284.2 (32.3%) мянга байна. Харин 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 50.5 (5.7%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 66.9 (7.6%) мянга байна.

Хүн амын амьжиргааны байдал

Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 54.0 хувь, Төвийн бүсэд 86.3 хувь, Улаанбаатар хотод 60.3 хувь, Хангайн бүсэд 37.3 хувь, Зүүн бүсэд 28.9 хувь, Баруун бүсэд 28.5 хувиар тус тус өндөр гарлаа.

Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2017 оны 3 дугаар улиралд Улаанбаатар хотод 0.347 болж, улсын дунджаас 0.007 нэгжээр их, харин Баруун, Зүүн, Хангай, Төвийн бүсүүдэд 0.313-0.338 болж, улсын дунджаас 0.002-0.027 нэгжээр бага байна. Улсын дунджаар Жини коэффициент өмнөх оны мөн үеэс 0.022 нэгжээр нэмэгдэж, өмнөх улирлаас 0.01 нэгжээр буурлаа.
Орлогын ялгаатай бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулах Тейлийн индекс 2017 оны 3 дугаар улиралд 0.209 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.038 нэгжээр нэмэгдэж, өмнөх улирлаас 0.007 нэгжээр буурлаа.

Улсын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар улиралд хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын хэрэглээ нийт хэрэглээнд 7.7 хувийг, хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын хэрэглээ 41.5 хувийг эзэлжээ. Энэ нь хүн амын хамгийн чинээлэг 20 хувийнхны хэрэглээний дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 20 хувийнхнаас 5.4 дахин их байгааг харууллаа.  Төвийн бүсийн хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар улиралд хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын хэрэглээ нийт хэрэглээнд 7.4 хувийг, хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын хэрэглээ 41.4 хувийг эзэлжээ. Энэ нь хүн амын хамгийн чинээлэг 20 хувийнхны хэрэглээний дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 20 хувийнхнаас 5.6 дахин их гарлаа.

Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 989.9 мянган төгрөг,  сумын төвд 871.3 мянган төгрөг, хөдөөд 832.5 мянган төгрөг боллоо.

Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.1 сая төгрөг, сумын төвд 1.0 сая төгрөг, хөдөөд 888.5 мянган төгрөг боллоо.

Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.08 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.24 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.5 сая төгрөг боллоо.  

 

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР:
Нэг өрхөд ногдох сарын дундаж орлого, зарлага: Улирлын турш уг судалгаанд хамрагдсан өрхийн сарын дунджаар тооцно.
Өрхийн мөнгөн зарлага: Хүнсний бүтээгдэхүүний; хүнсний бус бараа, үйлчилгээний; бусдад өгсөн бэлэг, тусламж болон бусад зарлага багтана.
Өрхийн мөнгөн орлого: Цалин хөлс; тэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөн олговор; хувийн аж ахуйн орлого болон бусад орлогоос бүрдэнэ.
Өрхийн нийт зарлага: Өрхийн мөнгөн зарлага дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлсийг тухайн орон нутгийн зах зээлийн дундаж үнээр үнэлсэн мөнгөн дүнг нэмж тодорхойлно.

Өрхийн нийт орлого: Өрхийн мөнгөн орлого дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлсийг тухайн орон нутгийн зах зээлийн дундаж үнээр үнэлсэн мөнгөн дүнг нэмж тодорхойлно.
Хувийн аж ахуйн орлого: Мал аж ахуйн болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн орлого; хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлогыг оруулна.

 

Сэтгэгдэл бичих