ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 16. 10 цаг 33 минут

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 161.0 (16.9%) мянган төгрөгөөр өслөө. Үүнд хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 2.7 (3.1%) мянган төгрөгөөр буурсан хэдий ч цалин хөлсний
орлого 97.8 (19.5%) мянган төгрөг, бусад орлого 24.7 (28.7%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн орлогын хэмжээ 2018 оны 4 дүгээр улиралд 1.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 77.7 (8.2%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 2018 оны 4 дүгээр улиралд 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 117.6 (11.4%) мянган төгрөгөөр өслөө. Үүнд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 99.4 (12.8%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн зарлагын хэмжээ 2018 оны 4 дүгээр улиралд 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 31.7 (3.1%) мянган төгрөгөөр өслөө.

Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.09 сая төгрөг,  сумын төвд 940.6 мянган төгрөг, хөдөөд 817.9 мянган төгрөг боллоо.

Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.18 сая төгрөг, сумын төвд 1.04 сая төгрөг, хөдөөд 844.6 мянган төгрөг боллоо.

Өрхүүдийг мөнгөн орлого, зарлагаар нь бүлэглэн авч үзвэл, 2018 оны 4 дүгээр улиралд 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх 74.8 (8.3%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 49.6 (5.5%) мянга, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 114.5 (12.7%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 117.2 (13.0%) мянга, 500.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 252.4 (28.0%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 240.7 (26.7%) мянга байна. Харин 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 81.1 (9.0%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 92.8 (10.3%) мянга байна.

2018 оны 4 дүгээр улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.1 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.26 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.2 сая төгрөг боллоо. 

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ БАЙДАЛ

Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 65.0 хувь, Төвийн бүсэд 77.5 хувь, Улаанбаатар хотод 71.2 хувь, Зүүн бүсэд 65.3 хувь, Хангайн бүсэд 60.3 хувь, Баруун бүсэд 34.7 хувиар тус тус их гарлаа.

Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2018 оны 4 дүгээр улиралд Зүүн бүсэд 0.352, Улаанбаатар хотод 0.323, Төвийн бүсэд 0.322 болж, улсын дунджаас 0.001-0.031 нэгжээр их, Баруун, Хангайн бүсэд 0.283-0.307 болж, улсын дунджаас 0.014-0.038 нэгжээр бага гарлаа. Улсын дунджаар Жини коэффициент өмнөх оны мөн үеэс 0.03 нэгж, өмнөх улирлаас 0.012 нэгжээр буурлаа.

Орлогын ялгаатай бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулах Тейлийн индекс 2018 оны 4 дүгээр улиралд 0.174 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.038 нэгж, өмнөх улирлаас 0.012 нэгжээр буурлаа.
Орлогын ялгаатай бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулах Тейлийн индекс 2018 оны 3 дугаар улиралд 0.186 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.023 нэгжээр буурч, харин өмнөх улирлаас 0.005 нэгжээр нэмэгдлээ. 

Хүн амын нийт хэрэглээнд хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын хэрэглээ улсын хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр улиралд 7.7 хувийг, хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын хэрэглээ 39.5 хувийг эзлэв.  Энэ нь хүн амын хамгийн чинээлэг 20 хувийнхны хэрэглээний дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 20 хувийнхнаас 5.1 дахин их байгааг харуулжээ.

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР:

 

Өрх: Ганц бие болон нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хамтран хангадаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг хэлнэ. Өрхийн гишүүд нь хоорондоо ураг төрлийн холбоотой, хамаатан садан, зарим гишүүд нь огт хамааралгүй, эсвэл эдгээрийн аль алинаас бүрдсэн байж болно.
Жини коэффициент: Энэ хэмжигдэхүүн нь хүн амын хэрэглээний тэнцүү бус хуваарилалтыг илэрхийлсэн коэффициент юм. Жини коэффициент нь (0-1)-ийн хооронд утга авах бөгөөд нэг гэсэн утганд ойртох тусам хэрэглээний тэгш бус байдал өндөр, харин 0-тэй тэнцүү бол орлогын хуваарилалтанд ялгаа байхгүй байгааг илэрхийлнэ.
Тейлийн индекс: Энэ нь орлогын ялгаатай бүлгүүдийн хувьд тэгш бус байдлыг илэрхийлэх тухайн бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулна.
Өрхийн мөнгөн орлого: Цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого болон бусад орлогоос бүрдэнэ.
Өрхийн мөнгөн зарлага: Өрхийн хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, бусад зарлага багтана.
Нэг өрхийн сарын дундаж орлого, зарлага: Өрхийн нийт орлого (зарлага)-ыг өрхийн мөнгөн орлого (зарлага) дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнг нэмж тодорхойлно. Нэг өрхөд ногдох дундаж үзүүлэлтийг улирлын турш судалгаанд
хамрагдсан өрхүүдийн сарын дунджаар нийт өрхөд тархаан тооцож байна.

 


Сэтгэгдэл бичих