Ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 16. 08 цаг 35 минут

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд 2019 оны 1 дүгээр улиралд нийт 40.6 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага (ААНБ)-ын 643.2 мянган ажиллагчид хамрагдсан байна. Шимтгэл төлж буй ААНБ-ын тоо өмнөх оны мөн үеэс 1.8 (4.7%) мянгаар, ажиллагчид өмнөх оны мөн үеэс 41.1 (6.8%) мянгаар тус тус нэмэгджээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан эдгээр ажиллагчдын 62.9 (9.7%) мянга нь 320000 төгрөг хүртэлх цалинтай, 83.5 (13.0%) мянга нь 320001-500000 төгрөгийн цалинтай, 209.8 (32.6%) мянга нь 500001-900000 төгрөгийн цалинтай, 144.2 (22.5%) мянга нь 900001-1300000 төгрөгийн цалинтай, 35.5 (5.5%) мянга нь 1300001-1500000 төгрөгийн цалинтай, 107.3 (16.7%) мянга нь 1500001 төгрөгөөс дээш цалинтай байна. Ажиллагчдыг цалин хөлсний бүлгээр авч үзэхэд өмнөх улирлаас 500001-900000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 3.6 мянгаар буурсан бол 1100001-1300000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 3.8 мянгаар, 1500001 төгрөг ба түүнээс дээш цалинтай ажиллагчид 4.0 мянгаар нэмэгдлээ.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг бүсээр авч үзвэл, Баруун бүсэд 784.9 мянган төгрөг, Зүүн бүсэд 890.5 мянган төгрөг, Төвийн бүсэд 983.4 мянган төгрөг, Хангайн бүсэд 1010.2 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 147.7-373.0 мянган төгрөгөөр бага, харин Улаанбаатар хотод ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 1.3 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 121.6 мянган төгрөгөөр юм.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар авч үзэхэд уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдынх хамгийн их буюу 2.8 сая төгрөг, харин зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарынх хамгийн бага буюу 729.9 мянган төгрөг байна.
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан нийт даатгуулагчдын 99.3 (15.4%) мянга нь боловсролын салбарын, 77.3 (12.0%) мянга нь бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээний салбарын, 73.8 (11.5%) мянга нь төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгааллын салбарын, 68.0 (10.6%) мянга нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын, 41.8 (6.5%) мянга нь хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарын, 40.1 (6.2%) мянга нь барилгын салбарын, 36.6 (5.7%) мянга нь уул, уурхай олборлолтын салбарын, 34.9 (5.4%) мянга нь тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагааны салбарын ажиллагчид хамрагдсан бол үлдсэн 26.7 хувийг бусад салбарын ажиллагчид эзэлжээ.

Ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 706.0 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 893.1 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 999.5 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1.1 сая төгрөг, 200 ба түүнээс дээш ажиллагчтайнх 1.7 сая төгрөг байна.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг ажил, мэргэжлийн ангиллаар авч үзэхэд 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар суурин төхөөрөмж, машин механизмын операторч, угсрагчийн сарын дундаж цалин хамгийн их буюу 1.4 сая төгрөг, харин ХАА, ой, загас агнуурын мэргэшсэн ажилтных 603.1 мянган төгрөг буюу хамгийн бага байна.   Нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 1.2 сая төгрөг  болж, өмнөх оны мөн үеэс 159.5 (16.0%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 37.6 (3.4%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ.  Нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин өмнөх оны мөн үеэс 159.5 (16.0%) мянган төгрөгөөр өсөхөд уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдын дундаж цалин 382.6 (15.7%) мянган төгрөг, олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны салбарынх 279.9 (15.9%) мянган  төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагааны салбарынх 264.4 (26.4%) мянган төгрөг, санхүүгийн  болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарынх 249.6 (22.1%) мянган төгрөг, барилгын салбарынх  219.0 (21.3%) мянган төгрөг, төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын  нийгмийн хамгааллын салбарынх 177.5 (21.1%) мянган төгрөг, боловсролын салбарынх 167.8 (22.7%) мянган төгрөг, хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарынх 163.5 (21.4%) мянган төгрөг, хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн үйл ажиллагааны салбарынх 137.4 (19.7%) мянган төгрөг, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарынх 132.4 (15.9%) мянган төгрөг, урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарынх 130.8 (21.5%) мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлжээ.  Байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр авч үзэхэд төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.4 сая төгрөг, хувьцаат компанид болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай  компанид ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.3 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 120.8-292.0 (10.4%-25.2%) мянган төгрөгөөр их байна. Харин орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт ажиллагчдынх 896.9 мянган төгрөг, төрийн бус байгууллагад ажиллагчдынх 910.7 мянган төгрөг, төсөвт байгууллагад ажиллагчдынх 914.7 мянган төгрөг, хоршоонд ажиллагчдынх 548.5 мянган  төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 243.2-609.4 (21.0%-52.6%) мянган төгрөгөөр бага байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2019 оны 1 дүгээр улирлын тайланд хамрагдсан 643.2 мянган ажиллагчдын медиан цалин нь 827.8 мянган төгрөг  байна.

Ажиллагчдын сарын дундаж нэрлэсэн цалин 2019 оны 1 дүгээр улиралд 2010 оны 4 дүгээр улирлаас 3.0 дахин нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин 63.6 хувиар нэмэгджээ.

Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 786,9 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 371.0 мянган төгрөг буюу 47.1 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 754.3 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 59.8 мянган төгрөгөөр их буюу 814.1 мянган төгрөг боллоо.

Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 559.5 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 788.3 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 894.4 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 885.7 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 799,2 мянган төгрөг боллоо.

Нэрлэсэн цалин нь хэрэглээний үнийн индексээр засварлагдаагүй, худалдан авах өөрчлөлтийг илэрхийлдэггүй бөгөөд татвар суутгал хасагдаагүй цалин, хөлс юм.
Нэрлэсэн цалингийн индекс нь тайлант болон суурь хугацаа (жил, улирлын)-ны нэрлэсэн цалин хөлсний хувиар илэрхийлсэн харьцаа байна.
Бодит цалин нь нэрлэсэн цалингийн хэрэглээний үнийн индексээр засварлагдсан, худалдан чадварын өөрчлөлтийг илэрхийлсэн үзүүлэлт юм.
Бодит цалингийн индексийг тооцохдоо нэрлэсэн цалингийн индексийг, тайлант оны хэрэглээний
үнийн индекст харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ.


 


Сэтгэгдэл бичих
ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо