Дундаж цалин 2019 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 03 сар 13. 10 цаг 34 минут

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар нийт 42.0 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага (ААНБ)-ын 679.8 мянган ажиллагчид хамрагдлаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) төлж буй ААНБ-ын тоо өмнөх оны мөн үеэс 1.5 (3.8%) мянгаар, өмнөх улирлаас 141 (0.3%)-ээр тус тус өссөн бол ажиллагчид өмнөх оны мөн үеэс 27.5 (4.2%) мянгаар өсөж, өмнөх улирлаас 5.6 (0.8%) мянгаар буурчээ.

НДШ төлөлтийн тайланд хамрагдсан даатгуулагчид, эдийн засгийн үйл

ажиллагааны салбарын ангиллаар,дүнд эзлэх хувиар, 2019 оны 4-р улирлын байдлаар

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан нийт даатгуулагчдын 103.7 (15.3%) мянга нь боловсролын салбарын, 83.6 (12.3%) мянга нь бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээний салбарын, 77.0 (11.3%) мянга нь төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгааллын салбарын, 70.3 (10.3%) мянга боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын, 45.3 (6.7%) мянга нь барилгын салбарын, 43.7 (6.4%) мянга нь хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарын, 40.2 5.9%) мянга нь уул, уурхай олборлолтын салбарын, 40.2 (5.9%) мянга нь тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагааны салбарын, 28.3 (4.2%) мянга нь cанхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарын, 24.3 (3.6%) мянга нь удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарын, 18.1 хувь нь бусад салбарын ажиллагчид байна.  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2019 оны 4 дүгээр улирлын тайланд хамрагдсан 679.8 мянган ажиллагчдын медиан цалин 905.0 мянган төгрөг байна. Нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 122.4 (10.9%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 76.3 (6.5%) мянган төгрөгөөр
нэмэгджээ.

Ажиллагчдын сарын дундаж нэрлэсэн цалин 2019 оны 4 дүгээр улиралд 2010 оны 4 дүгээр улирлаас 3.3 дахин нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин 69.5 хувиар нэмэгджээ.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ажиллагчдын 62.7 (9.2%) мянга нь 320000 төгрөг хүртэлх цалинтай, 79.1 (11.6%) мянга нь 320001-500000 төгрөгийн цалинтай, 196.0 (28.9%) мянга нь 500001-900000 төгрөгийн цалинтай, 159.3 (23.4%) мянга нь 900001-1300000 төгрөгийн цалинтай, 47.3 (7.0%) мянга нь 1300001-1500000 төгрөгийн цалинтай, 135.4 (19.9%) мянга нь 1500001 төгрөгөөс дээш цалинтай байна.

Ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 740.6 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 974.2 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 1.1 сая төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1.3 сая төгрөг, 200 ба түүнээс дээш ажиллагчтайнх 1.7 сая төгрөг байна.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг бүсээр авч үзвэл, Баруун бүсэд 838.9 мянган төгрөг, Зүүн бүсэд 951.2 мянган төгрөг, Хангайн бүс болон Төвийн бүсэд 1.1 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 145.6-403.8 (11.7%-32.5%) мянган төгрөгөөр бага харин Улаанбаатар хотод ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 1.4 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 123.2 (9.9%) мянган төгрөгөөр их байна.

Ажиллагчдыг цалин хөлсний бүлгээр авч үзэхэд өмнөх улирлаас 900001-1300000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 8.5 мянгаар, 1300001-1500000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 5.8 мянгаар, 1500001 төгрөг ба түүнээс дээш цалинтай ажиллагчид 12.8 мянгаар нэмэгдсэн бол 320000 төгрөг хүртэлх цалинтай ажиллагчид 5.0 мянгаар, 320001-500000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 14.0 мянгаар, 500001-900000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 13.7 мянгаар буурчээ. Байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр авч үзэхэд төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болон хувьцаат компанид ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.5 сая төгрөг, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1.3 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 99.4-243.0 (8.0%-19.6%) мянган төгрөгөөр их байна.  Харин орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт ажиллагчдынх 924.5 мянган төгрөг, төрийн бус байгууллагад ажиллагчдынх 982.0 мянган төгрөг, төсөвт байгууллагад ажиллагчдынх 1.0 сая төгрөг, хоршоонд ажиллагчдынх 577.6 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 222.2-665.1 (17.9%-53.5%) мянган төгрөгөөр бага байна.

Ажиллагчдыг цалин хөлсний бүлгээр-улирлаар


Байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр, ажил  мэргэжлийн ангиллаар авч үзвэл, төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын менежерийн сарын дундаж цалин 1.5 сая төгрөг, хувьцаат компани болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн менежерийн цалин 1.4 сая төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 58.2-205.9 мянган төгрөгөөр их байна. Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын менежерийн цалин 885.6 мянган төгрөг, төсөвт байгууллагынх 1.1 сая төгрөг, төрийн бус байгууллагынх 1.0 сая төгрөг байгаа нь менежерийн улсын дундаж цалингаас 205.1-435.5 мянган төгрөгөөр бага юм.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар авч үзэхэд уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдынх хамгийн их буюу 2.9 сая төгрөг, харин зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарынх хамгийн бага буюу 774.6 мянган төгрөг байна.
Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг ажил, мэргэжлийн ангиллаар авч үзэхэд 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар техникч болон туслах/дэд мэргэжилтний сарын дундаж цалин хамгийн их буюу 1.5 сая төгрөг, харин ХАА, ой, загас агнуурын мэргэшсэн ажилтных 688.5 мянган төгрөг буюу хамгийн бага юм.

Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 869,0 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 373.7 мянган төгрөг буюу 30.1 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 854.5 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр их буюу 881.2 мянган төгрөг боллоо.

Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 613.0 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 855.6 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 1038.6 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 930.1 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 869,8 мянган төгрөг боллоо.

Ойлголт, тодорхойлолт:

Нэрлэсэн цалин нь хэрэглээний үнийн индексээр засварлагдаагүй, худалдан авах өөрчлөлтийг илэрхийлдэггүй бөгөөд татвар суутгал хасагдаагүй цалин, хөлс юм.
Нэрлэсэн цалингийн индекс нь тайлант болон суурь хугацаа (жил, улирлын)-ны нэрлэсэн цалин хөлсний хувиар илэрхийлсэн харьцаа байна.
Бодит цалин нь нэрлэсэн цалингийн хэрэглээний үнийн индексээр засварлагдсан, худалдан чадварын өөрчлөлтийг илэрхийлсэн үзүүлэлт юм.
Бодит цалингийн индексийг тооцохдоо нэрлэсэн цалингийн индексийг, тайлант оны хэрэглээний
үнийн индекст харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ.


Сэтгэгдэл бичих
ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо